Den Haag verschaft Curaçao weer een beetje financiële lucht

Den Haag – Nederland maakt het nog niet uitbetaalde deel van de coronalening die Curaçao nodig heeft om het derde kwartaal door te komen alsnog over naar Willemstad. Het gaat om een bedrag van 95,5 miljoen gulden dat is achtergehouden, omdat de Curaçaose regering nog niet aan alle voorwaarden had voldaan.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Knops (BZK) dat dit inmiddels wel het geval is. Het besluit om tot betaling over te gaan, komt net op tijd. “Zonder de lening kan Curaçao naar alle waarschijnlijkheid in de loop van deze maand niet meer aan zijn verplichtingen, zoals salarisbetalingen, uitgaven aan sociale zekerheid en renteverplichtingen op uitstaande leningen, voldoen”, aldus Knops.

Toekenning tweede deel zesde tranche liquiditeitssteun

Sinds begin 2020 ontvangt Curaçao, net als Aruba en Sint Maarten, liquiditeitssteun om de gevolgen van de COVID-19 pandemie op te vangen. Op 22 juni 2021 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad van 18 juni 2021 over de liquiditeitssteun voor het derde kwartaal van 2021.1 De Rijksministerraad heeft toen besloten Curaçao onder voorwaarden ANG 168 miljoen liquiditeitssteun toe te kennen, opgesplitst in twee deeltranches. De eerste deeltranche (ANG 72,5 mln.) is op 15 juli jl. reeds toegekend.

Om de verstrekking van de zesde tranche liquiditeitssteunlening zo spoedig mogelijk na het voldoen aan de voorwaarden, en conform de Comptabiliteitswet 2016, te kunnen laten plaatsvinden heeft de Rijksministerraad mij gemachtigd om in overleg met de minister-president en de minister van Financiën te beoordelen of aan alle voorwaarden is voldaan en tot uitbetaling kan worden overgegaan

In overleg met de minister-president en de minister van Financiën heb ik vastgesteld dat Curaçao in voldoende mate heeft voldaan aan de voorwaarden bij het tweede deel van de zesde tranche liquiditeitssteun. De eerste voorwaarde betrof het zogenoemde schommelfonds bij de SVB. De Raad van Ministers van Curaçao heeft op 31 juli jl. een besluit genomen over een maatregelenpakket om het schommelfonds in 2022 en 2023 in evenwicht te brengen zonder de landsbijdrage te verhogen.

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten geeft in zijn advies aan dat de hardheid van dit pakket op dit moment nog niet te beoordelen is. Om de realisatie van deze besparing te borgen heb ik de regering van Curaçao daarom gevraagd een plan van aanpak formeel vast te stellen en ter goedkeuring aan de Tijdelijke Werkorganisatie voor te leggen.

De verdere voorwaarden betroffen het vaststellen van de uitvoeringsagenda voor de periode 15 augustus-30 september 2021 met daarin afspraken over maatregelen om de verliezen bij het ziekenhuis CMC te minimaliseren en plannen van aanpak voor de nieuwe belastingdienst en de hervorming van het fiscale stelsel. Ook aan deze voorwaarden heeft Curaçao voldaan.

De budgettaire gevolgen van de zesde tranche liquiditeitssteun zijn in een nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting aan u voorgelegd en uw Kamer heeft hier op 8 juli jl. mee ingestemd. Hierbij werd een beroep gedaan op lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016, omdat vanwege het spoedeisend karakter de stemming in de Eerste Kamer hierover niet kon worden afgewacht.

Zonder de lening kan Curaçao naar alle waarschijnlijkheid in de loop van deze maand niet meer aan zijn verplichtingen, zoals salarisbetalingen, uitgaven aan sociale zekerheid en renteverplichtingen op uitstaande leningen, voldoen. Het toetsingskader risicoregelingen voor de zesde tranche liquiditeitssteun is op 22 juni 2021 reeds met uw Kamer gedeeld, als bijlage bij eerdergenoemde brief.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.