Regering Curaçao: Fee uitzendbureaus voor coronahulp “onredelijk” hoog

Willemstad – De regering vindt dat het Curaçao Medical Center te veel geld wil uittrekken voor het inhuren van extra medisch personeel in verband met de huidige Covid-uitbraak.

Het kabinet-Pisas heeft zich bereid verklaard extra budget beschikbaar te stellen, maar vindt de door het ziekenhuis begrote huisvestingskosten (1 miljoen gulden) te veel. Bovendien vindt het de door uitzendbureaus (waaronder het Nederlandse TMI) bedongen fee “onredelijk” hoog.

Verklaring regering Curaçao 

Willemstad – Al geruime tijd is de huidige regering van Curaçao bezig om, samen met het crisisteam, de vele uitdagingen rondom de COVID-19 situatie op Curaçao zo optimaal mogelijk op te lossen. Hierbij staat en blijft het benodigd extra personeel bij het Curaçao Medical Center (CMC) hoog op de agenda. De regering heeft besloten om de kosten van de door het CMC aangevraagde extra personeel (40 intensive care verpleegkundigen en 8 medische specialisten) te financieren voor de komende 3 maanden. Dit zal gebeuren op basis van de met het bestuur van het CMC gemaakte afspraken.

De redenen waarom bovenstaande beslissing niet in een eerder stadium kon worden genomen, zijn als volgt:

De regering heeft pas op 9 augustus 2021 een kostenbegroting voor het benodigd extra personeel van het CMC ontvangen. Pas dan kon de regering het kostenplaatje beoordelen en een verantwoorde beslissing hierover nemen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat indien de kostenbegroting eerder zou zijn ontvangen, dit een positieve impact zou hebben gehad op het beslissingsmoment.

Wij hebben vastgesteld dat de begrote huisvestingskosten over een periode van 3 maanden 1/3 deel van de totale financieringsbehoefte bedragen. Dit komt overeen met een bedrag van circa NAf 1 miljoen over een periode van 3 maanden. Dit bedrag vindt de regering onredelijk. Hierdoor is met het bestuur van het CMC afgesproken dat dit bedrag beduidend lager moet worden. Momenteel is het bestuur van het CMC bezig met het actualiseren van hun begroting, zodat de huisvestingskosten maximaal 20% van het geheel mogen vormen.

Wij hebben vastgesteld dat de begrote fees van uitzendbureaus over een periode van 3 maanden NAf 425,700 bedragen. Dit bedrag vindt de regering onredelijk. Hierdoor is met het bestuur van het CMC afgesproken dat dit bedrag lager moet worden. Momenteel is het bestuur van het CMC bezig met het actualiseren van hun begroting, zodat de fee voor uitzendbureaus maximaal 17,5% van de totale personeelskosten afkomstig van het TMI mogen bedragen (TMI is het uitzendbureau in Nederland).

De regering vindt het een goede ontwikkeling dat het bestuur van het CMC zich momenteel inzet om de begrote huisvestingskosten en fees voor uitzendbureaus te reduceren. Van belang is om de schaarse middelen te besteden aan patiëntgebonden kosten (personeelskosten, etc.) in plaats van aan niet-patiëntgebonden kosten (huisvestingskosten, etc.).

De regering blijft de situatie bij het CMC monitoren. Hierbij blijft de aan het Curaçaose volk te bieden zorg een prioriteit. Uiteraard zal het nut en de noodzaak van de geprognosticeerde kosten een punt van aandacht blijven.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.