Kabinet neemt tijd voor beantwoording van vragen over oefenkamp op Curaçao

Den Haag – Voor het beantwoorden van Kamervragen over het gebruik van de voormalige plantage Wacawa op Curaçao voor oefeningen door Nederlandse militairen neemt staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) ruim te tijd: 3 maanden in plaats van de voor de beantwoording van schriftelijke vragen geldende termijn van 3 weken.

Op 17 juni diende Salima Belhaj (D66) haar vragen in over berichten in de Nederlandse media dat Defensie zonder over de vereiste vergunningen te beschikken in een kwetsbaar natuurgebied een oefenkamp heeft gebouwd. “Helaas moet ik u melden dat de zorgvuldige beantwoording binnen de gestelde termijn niet haalbaar is. De antwoorden op de vragen zullen zo spoedig mogelijk, na het zomerreces, aan uw Kamer worden aangeboden”, aldus Visser.

Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Nederlandse militairen oefenen zonder vergunningen op voormalige plantage in Curaçao»?

Vraag 2 Was Defensie zich bij het begin van de bouw van het kamp Dovale en de daarop volgende schietoefeningen bewust van de benodigde «aanlegvergun-ning»? Zo ja, waarom zijn de bouw en de schietoefeningen zonder beschikking over deze vergunning toch doorgezet?

Vraag 3 Hoe kan het dat er zo lang is gewacht met de aanvraag van de benodigde vergunning, zelfs nadat uit onderzoek door natuurbeschermingsorganisatie Carmabi bleek dat deze nodig is?

Vraag 4 Was Defensie zich bewust van het gevaar, dat de oefeningen op Wacawa vormde, voor de bedreigde dier- en plantensoorten in het gebied en de veiligheid omtrent het schieten met scherp? Zo ja, waarom werd besloten deze gevaren alsnog te negeren en de oefeningen zonder vergunning uit te voeren?

Vraag 5 Waarom kwam Defensie liever tot een «werkbare oplossing» met Carmabi dan dat Defensie zich daadwerkelijk inzette om natuurinclusief te bouwen en flora en fauna intact te laten?

Vraag 6 Was u voor de publicatie van dit bericht op de hoogte van het illegaal uitvoeren van werkzaamheden en schietoefeningen op Wacawa? Zo ja, waarom hebt u deze werkzaamheden en schietoefeningen niet tot een halt geroepen?

Vraag 7 Vinden er momenteel nog steeds oefeningen plaats op Wacawa zonder vergunning? Bent u van mening dat deze oefeningen stilgelegd moeten worden totdat er een vergunning is verleend? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8 Heeft u of uw ministerie contact gehad met de overheid van Curaçao? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst, welke afspraken zijn hierover gemaakt en wat is de taak van Curaçao in deze kwestie?

Vraag 9 Bent u op de hoogte van het incident waarbij een Antilliaanse vissersboot is geraakt door mitrailleurkogels? Welke maatregelen zijn genomen om de bevolking te beschermen tegen oefeningen van Defensie, die plaats vinden zonder de juiste vergunningen?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.