Curacao

7 van de 14 Koninkrijksmoties aangenomen

Den Haag – Van de 14 tijdens het tweeminutendebat over de Koninkrijksrelaties ingediende moties zijn er vandaag 7 aangenomen, 4 verworpen en 3 aangehouden.

De aangenomen moties

Verhoging minimumloon

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek en gesprekken met werkgevers is gebleken dat er, in ieder geval op Bonaire, ruimte is voor het verhogen van het wettelijk minimumloon, wat tevens perspectief biedt voor het verhogen van de uitkeringen; overwegende dat diverse instanties signalen van groeiende armoede afgeven en een derde van de gezinnen in Caribisch Nederland momenteel onder het ijkpunt sociaal minimum leeft; van mening dat verhoging van het minimumloon en de uitkeringen een belangrijke stap is in het terugdringen van armoede; verzoekt de regering om ten behoeve van besluitvorming hierover door het volgende kabinet voorbereidingen te treffen om, onder de conditie dat de economische omstandigheden het mogelijk maken, het minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland in 2022 te verhogen, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Jorien Wuite (D66), Marieke Koekkoek (Volt), Attje Kuiken (PvdA), Laura Bromet (GroenLinks), Tunahan Kuzu (DENK), Frank Wassenberg (PvdD), Sylvana Simons (BIJ1) en Liane den Haan (Fractie Den Haan)

Verduurzamingsplan WEB

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet de armoedekloof in Caribisch Nederland mede wil dichten door verlaging van de kosten van levensonderhoud; overwegende dat desondanks de energiekosten een relatief groot deel van het budget voor noodzakelijke kosten van levensonderhoud opslokken; constaterende dat door de hoge en verder oplopende tarieven de kloof tussen de werkelijke kosten van levensonderhoud en het theoretische ijkpunt nog steeds groter wordt; verzoekt de regering het openbaar lichaam Bonaire c.q. WEB actief te faciliteren bij het spoedig verkrijgen van voldoende middelen/subsidies om het verduurzamingsplan uit te voeren op een wijze die bijdraagt aan een structurele verlaging van de tarieven, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Attje Kuiken (PvdA)

Ouderschapsplan bij scheiding

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een goed ouderschapsplan zorgt voor rust ten behoeve van minderjarige kinderen die betrokken zijn bij een echtscheiding, zeker wanneer sprake is van een verstoorde relatie tussen de ouders; overwegende dat in het Burgerlijk Wetboek BES de wettelijke plicht tot ouderschapsplan bij echtscheiding ontbreekt; verzoekt de regering in het Burgerlijk Wetboek BES de wettelijke plicht tot ouderschapsplan bij echtscheiding op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Attje Kuiken (PvdA) en Don Ceder (ChristenUnie)

Werkloosheidsvoorziening

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de noodregeling SZW voorziet in een tegemoetkoming voor werknemers in Caribisch Nederland die als gevolg van het coronavirus hun baan hebben verloren; van mening dat het wenselijk is in Caribisch Nederland een structurele vorm van werkloosheidsvoorziening in te voeren; verzoekt de regering de mogelijkheden voor een werkloosheidsvoorziening in Caribisch Nederland uit te werken in de fiches voor de kabinetsformatie, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Joba van den Berg (CDA), Jorien Wuite (D66) en Don Ceder (ChristenUnie)

Structurele verlaging kosten

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de armoede op de BES een groot probleem is en mensen niet kunnen voorzien in hun noodzakelijke levensbehoeften, waaronder telefoon en internet, en dat de kosten van vast internet bovendien ook nog eens substantieel hoger zijn dan in Europa; overwegende dat, gelet op de sociaal-economische gevolgen van covid, vorig jaar met een noodmaatregel is besloten de telecomtarieven op de BES tijdelijk te subsidiëren tot, na verlenging, 1 januari 2022, waardoor internet ook toegankelijker is voor de lagere inkomensgroepen; overwegende dat uit een ACM-onderzoek blijkt dat, gelet op de door geografie en topologie onvermijdelijk relatief hoge kosten voor vast internet, zeker op de Bovenwindse Eilanden, structurele subsidiëring van eindgebruikers noodzakelijk is; verzoekt de regering om voor de kabinetsformatie scenario’s voor te bereiden om te komen tot structurele verlaging van de kosten van telecom en nutsvoorzieningen en daarbij oog te hebben voor de eind dit jaar aflopende subsidieregelingen, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Don Ceder (ChristenUnie), Joba van den Berg (CDA) en Attje Kuiken (PvdA)

Ondersteuning Sint Eustatius

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius en de Wet herstel voorzieningen Sint-Eustatius een democratisch tekort bestaat op Sint Eustatius; overwegende dat wanneer het opgestelde tijdspad wordt gevolgd pas december 2022 sprake zou zijn van de volgende fase in het herstel van voorzieningen; overwegende dat het perspectief van duurzaamheid van herstel leidend moet zijn; spreekt uit dat niet de datum van december 2022 maar de daadwerkelijke resultaten bepalend moeten zijn om over te gaan naar de volgende fase in het herstel van voorzieningen op Sint Eustatius; verzoekt de regering de gevraagde capaciteit, hulp en opleiding te bieden om dit proces te bespoedigen, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Don Ceder (ChristenUnie) en Attje Kuiken (PvdA)

Landbouw

De Kamer,gehoord de beraadslaging, constaterende dat voedsel op de BES-eilanden heel duur is doordat vrijwel alles geïmporteerd moet worden; overwegende dat meer ingezet moet worden op landbouw om de kosten van het voedsel te verlagen in plaats van duur voedsel te importeren en voedselhulp te moeten geven; overwegende dat voor landbouw op de eilanden water een cruciale factor is en Nederland enorm veel kennis heeft op het gebied van water; verzoekt de regering, een extra impuls te geven aan de landbouw op de BES door kennis en expertise op het gebied van landbouw en water in te zetten, en de Tweede Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Aukje de Vries (VVD), Joba van den Berg (CDA) en Don Ceder (ChristenUnie)

De verworpen moties

Koninkrijksberaad

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Koninkrijk voor gemeenschappelijke uitdagingen staat op het gebied van klimaatverandering, economisch herstel, veiligheid, de democratische rechtsorde en mensenrechten; overwegende dat artikel 37 van het Statuut regelt dat de landen zoveel mogelijk overleg plegen omtrent alle aangelegenheden waarbij twee of meer landen zijn betrokken; van mening dat een heldere Koninkrijksbrede visie en taakopvatting ontbreken, zoals ook beschreven in de motie Van Raak, en kunnen bijdragen aan een betere relatie en een meer effectieve aanpak van uitdagingen;verzoekt de regering de regeringsleiders van de Caribische landen uit te nodigen in het Catshuis voor een Koninkrijksberaad en hen voor te stellen te komen tot een gezamenlijke visie, taakopvatting & meerjarenprogramma en daarbij de Sustainable Development Goals als uitgangspunt te nemen; en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Jorien Wuite (D66), Marieke Koekkoek (Volt), Laura Bromet (GroenLinks), Tunahan Kuzu (DENK), Don Ceder (ChristenUnie), Sylvana Simons (BIJ1) en Liane den Haan (Fractie Den Haan)

Verhoging sociaal minimum

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een derde van de inwoners van Caribisch Nederland moet rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum; overwegende dat de eerste van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) is gericht op het bestrijden van armoede; verzoekt de regering zo snel mogelijk te komen tot een realistische verhoging van het sociaal minimum of bestaansminimum waarmee de inwoners van de BES-eilanden in eigen levensonderhoud kunnen voorzien, hiertoe stappen te nemen in de komende begroting, en daar de Tweede Kamer over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Attje Kuiken (PvdA)

Liquiditeitssteun (1)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Sint Maarten, net als Curaçao en Aruba, sinds begin 2020 liquiditeitssteun ontvangt om de desastreuze gevolgen van de COVID-19-pandemie op te vangen; constaterende dat de verstrekking van de vijfde tranche liquiditeitssteun vertraging opliep, eerst door de petitie van de Choharis Law Group en daarna door ontwikkelingen inzake de corporate governance van Princess Juliana International Airport; overwegende dat de liquiditeitssteun cruciaal is voor de inwoners van Sint Maarten en hun levensbelang op geen enkele wijze verband houdt en in verband mag worden gebracht met het bestuur van de luchthaven op Sint Maarten; constaterende dat door het verschuiven van de doelposten de noodzakelijke liquiditeitssteun op deze manier wordt ingezet om Sint Maarten in de pas te laten lopen en zodoende een koloniale machtsrelatie in stand te houden; roept de regering op om resterende tranches liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten onvoorwaardelijk toe te kennen en te verstrekken zolang dergelijke noodsteun noodzakelijk is, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Sylvana Simons (BIJ1)

Liquiditeitssteun (2)

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de liquiditeitssteun aan Sint Maarten van levensbelang is voor de bewoners; constaterende dat het onduidelijk is binnen welke termijn de zesde tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten zal worden verstrekt zodra zij hebben voldaan aan de gestelde voorwaarden; constaterende dat het verstrekken van de vijfde tranche liquiditeitssteun vertraging opliep én niet verliep volgens de in de Rijksministerraad gemaakte afspraken; roept de regering op om de procedures voor het verstrekken van de zesde tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten tijdig in werking te stellen, zodat de noodsteun binnen twee weken verstrekt kan worden nadat zij hebben voldaan aan de gestelde voorwaarden, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Sylvana Simons (BIJ1)

De aangehouden moties

Herstel democratie Sint Eustatius

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de breedgedragen motie-Özütok na een jaar nog niet is uitgevoerd en er nog geen overeenstemming is bereikt over de route-tijdtabel voor het herstel van de democratie op Sint Eustatius; overwegende dat de bestuurlijke ingreep en het buiten werking stellen van de democratie op Sint Eustatius “zo lang als nodig, en zo kort mogelijk” dient te duren; van mening dat alles in het werk gesteld zou moeten worden om het herstel van democratisch zelfbestuur te bespoedigen; verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de criteria voor artikel 13, 14 en 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius sneller vervuld kunnen worden dan de voorgenomen planning van 31 december 2022, en daar zo nodig de capaciteit voor beschikbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Jorien Wuite (D66), Marieke Koekkoek (Volt), Tunahan Kuzu (DENK), Sylvana Simons (BIJ1) en Liane den Haan (Fractie Den Haan)

Belastingdruk

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een groot aantal inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba onder de armoedegrens leeft; overwegende dat diverse belastingen op dit moment van negatieve invloed zijn op de belastingdruk voor lage inkomens, zoals de belasting op arbeid en de relatief lage beslagvrije voet, en de op Bonaire nieuw in te voeren rioolheffing terwijl slechts een deel van de bevolking op de riolering is aangesloten; overwegende dat daarnaast ook de hantering van dubbele importtarieven van producten van Europees Nederland naar Caribisch Nederland leidt tot onnodige toename van kosten; verzoekt de regering met voorstellen te komen op het fiscaal domein om de financiële positie van inwoners van de BES te verbeteren en daarbij oog te hebben voor zowel eenvoudige ingrepen als grotere herzieningen, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Don Ceder (ChristenUnie) en Attje Kuiken (PvdA)

Onderzoek kosten levensonderhoud

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een groot aantal inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba onder de armoedegrens leeft en dat dit naast de lage inkomensondersteunende voorzieningen ook te maken heeft met de kosten voor levensonderhoud; overwegende dat in Caribisch Nederland de hoogte van de inkomensondersteuning substantieel lager is dan in Europees Nederland; overwegende dat niet helder is wat het verschil is in de kosten voor levensonderhoud tussen Caribisch Nederland en Europees Nederland; verzoekt de regering op korte termijn een vergelijkend onderzoek te doen naar de kosten voor het levensonderhoud in Caribisch Nederland en de kosten voor het levensonderhoud in Europees Nederland, en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Don Ceder (ChristenUnie)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.