Slavernij

Ollongren: Reactie op slavernijrapport is aan volgende kabinet

Den Haag – Het kabinet Rutte laat het aan het volgende kabinet over om inhoudelijk te reageren op het advies van de Dialooggroep Slavernijverleden. Dat schrijft minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer: 

“Op 3 juli 2020 heb ik dit Adviescollege ingesteld om een dialoog te organiseren over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving, die gericht is op een brede erkenning en inbedding van dit gedeelde verleden. Ondanks dat het Adviescollege zich ernstig gehinderd zag door de Covid-19- pandemie, heeft het met de oplevering van dit rapport haar taak volbracht. Ik ben de leden van het Adviescollege daarvoor zeer erkentelijk.

Ik ga graag kort in op het werk dat het Adviescollege heeft verzet.  De afgelopen maanden heeft het Adviescollege zich toegelegd op het voeren van een brede dialoog in de Nederlandse samenleving, waarbij ook het Caribisch deel van het Koninkrijk is betrokken. Het Adviescollege heeft gesproken met burgers, waaronder specifiek jongeren, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, groeperingen en maatschappelijke sectoren. Het heeft een burgerpanel geraadpleegd, een publiekcampagne opgezet en er zijn wetenschappers betrokken. Er is gestreefd naar een brede dialoog, met verdiepende gesprekken. 

Het rapport bevat belangrijke conclusies en aanbevelingen over een actueel thema dat aandacht verdient. Langs de lijnen van erkenning, excuses en herstel vraagt het Adviescollege aandacht voor en actie op het gebied van het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Dit rapport biedt belangrijke bouwstenen en aanknopingspunten voor de toekomst en vormt daarmee een opening voor de bredere erkenning en inbedding van het gedeelde verleden waarop het Adviescollege zich heeft gericht. 

Het is aan het volgende kabinet om het vervolgtraject vorm te geven en op basis van dit rapport inhoudelijk te reageren op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Ik wil de leden van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden en haar ondersteuning, en alle deelnemers aan de verschillende dialogen hartelijk danken voor hun inspanningen bij de totstandkoming van dit rapport.” 

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.