Curaçao spekt de pillenhandel, belastingbetaler betaalt de rekening

Willemstad – De Curaçaose overheid smijt jaarlijks tientallen miljoenen guldens over de balk aan dure medicijnen waarvoor gelijkwaardige, goedkopere alternatieven bestaan. Het is de belastingbetaler die de rekening betaalt, terwijl de bepaald niet armlastige farmaceuten en tussenhandel profiteren.

De regering kan jaarlijks pijnloos 40 tot 50 miljoen besparen door af te dwingen dat apotheken alleen nog generieke geneesmiddelen leveren. Dat is een van de vele adviezen die het College financieel toezicht tijdens zijn bezoek aan Willemstad aan de regering heeft gegeven om de begroting op orde te krijgen. Daarvoor moet het mes diep in vooral de sociale zekerheid en zorg. Zonder hervormingen zijn die op korte termijn niet meer betaalbaar.

Cft: Curaçao staat voor grote uitdagingen

Willemstad – De nieuwe regering van Curaçao staat voor grote uitdagingen ten aanzien van de (meerjaren)begroting. Dit heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) in recente gesprekken met onder andere de Minister van Financiën aangegeven. Curaçao zal een plan moeten maken en uitvoeren waarin de meerjarige begrotingstekorten worden afgebouwd. Daarnaast is het urgent om veranderingen en besparingen in de zorg en de sociale zekerheid door te voeren om de duurzaamheid en betaalbaarheid van het sociale stelsel ook voor toekomstige generaties te waarborgen.

De voor dit jaar vastgestelde begroting is niet meer actueel en zal moeten worden aangepast. Het Cft heeft hiervoor verschillende aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen betreffen onder meer het doorvoeren van hervormingen in het belastingstelsel, gericht op het realiseren van vereenvoudiging, economische groei en uitgavenbeheersing en op een gelijkmatiger verdeling van inkomen. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan gericht op het doorvoeren van structurele verbeteringen in de begrotings- en verantwoordingscyclus, het financieel beheer en de invulling van het verantwoord aandeelhouderschap van de overheidsentiteiten.

Herstel na corona

Curaçao heeft te maken met langjarige economische teruggang, vergrijzing van de bevolking en is hard geraakt door de coronapandemie. Tegelijkertijd beschikt het land over een groot potentieel voor economische ontwikkeling. Met name in de hospitality/toerismesector is op korte termijn veel te bereiken. Curaçao heeft op dit moment een voorsprong op concurrerende bestemmingen. De komende jaren is het van groot belang dat de financiële huishouding van de overheid op orde komt en dat de economie van Curaçao gaat groeien. Economische hervormingen, belastinghervorming en uitgavenbeheersing zullen daarbij cruciaal zijn.

Naarmate de economie zich voldoende herstelt, dient de afhankelijkheid van bedrijven van de steunmaatregelen zoals NOW en de tegemoetkoming in de vaste lasten zo spoedig mogelijk te worden afgebouwd. Hierdoor kan ook het begrotingstekort voor 2021 worden verminderd. Het ambtenarenapparaat kan door een juiste uitvoering van de regeling Vrijwillige Vervroegde Uittreding (VVU) efficiënter worden en bovendien nieuwe carrièremogelijkheden bieden voor een jongere generatie. Curaçao kan hierbij ten opzichte van andere Caribische landen een versnelling realiseren door uitvoering te geven aan de in het landspakket opgenomen maatregelen en hervormingen.

Besparingen zorg

De sociale zekerheid en zorg vormen een belangrijk deel van de overheidsfinanciën. De sociale fondsen kampen met structurele financiële tekorten, die steeds zwaarder gaan drukken op de landsbegroting. Het is aan de nieuwe regering om besluiten over hervormingen te nemen en die op korte termijn door te voeren. Zonder die hervormingen zijn de sociale zekerheid en zorg niet houdbaar. Een voorbeeld is de overgang naar generieke medicijnen met dezelfde werking als spécialités, waarmee op de korte termijn een besparing van ANG 40 á 50 miljoen kan worden gerealiseerd.

Voor het derde kwartaal is door Nederland voorwaardelijk ANG 168 miljoen liquiditeitssteun toegezegd. Deze steun is noodzakelijk om de laatste gevolgen van de coronacrisis te kunnen ondervangen. Om geen onnodige vertraging op te lopen en het economisch herstel juist te versnellen, dient Curaçao zo snel mogelijk een besluit te nemen over de door Nederland gestelde voorwaarden. Het economisch herstel begint nu en zou moeten leiden tot een spoedige afbouw van de opgelopen schuldpositie.

Het Cft bracht van 28 tot en met 30 juni een bezoek aan Curaçao en voerde gesprekken met de Gouverneur, de Minister van Financiën, de Raad van Ministers, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) en de Sociaal Economische Raad (SER).

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.