18 miljoen alsnog naar Sint Maarten overgemaakt

Den Haag – Nederland geeft alsnog de eerder aan Sint Maarten toegezegde 18 miljoen euro aan liquiditeitssteun vrij. Het geld wordt met spoed overgemaakt zodat deze maand de ambtenarensalarissen en rekeningen van leveranciers kunnen worden betaald.

Dat schrijft staatssecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer. De betaling werd opgeschort vanwege zorgen over het bestuur over de luchthaven van Sint Maarten. Die waren voor de Schiphol Group reden te dreigen zich uit de wederopbouw van de luchthavenorganisatie terug te terug trekken.

Op 28 mei sprak Knops nog van ‘zorgwekkende ontwikkelingen’, nu amper 3 weken later zijn deze volgens de staatssecretaris dankzij ‘doortastend’ en ‘voortvarend’ handelen van de Sint Maartense regering opgelost en kan de geldkraan weer open.

Lees hieronder de gehele brief van Knops

Sinds begin 2020 ontvangt Sint Maarten, net als Curaçao en Aruba, liquiditeitssteun om de gevolgen van de COVID-19 pandemie op te vangen. Op 28 mei jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de zorgwekkende ontwikkelingen inzake de corporate governance van Princess Juliana International Airport (PJIA) en het besluit van de Rijksministerraad om pas over te gaan tot het verstrekken van de vijfde tranche liquiditeitssteun nadat de regering van Sint Maarten voldoende doortastend heeft opgetreden om de problemen op de luchthaven structureel te herstellen en de succesvolle voortgang van het project tot herstel van de luchthaventerminal veilig te stellen.

De Rijksministerraad heeft mij gemachtigd om in overleg met de minister[1]president en de minister van Financiën te beoordelen of Sint Maarten voldoende doortastend heeft opgetreden en zo ja, op dat moment alsnog over te gaan tot het verstrekken van de liquiditeitssteun. De afgelopen weken heeft Sint Maarten voortvarend gewerkt aan het herstellen van goed bestuur. De minister-president van Sint Maarten heeft mij en de Royal Schiphol Group (RSG) in deze periode meerdere malen geïnformeerd over de stand van zaken. De RSG heeft de afgelopen jaren een essentiële rol gespeeld in zowel het herstelproject als bij het borgen van goed bestuur.

De acties die Sint Maarten heeft ondernomen om goed bestuur op de luchthaven te herstellen geven de minister-president, de minister van Financiën en mij voldoende vertrouwen om over te gaan tot het verstrekken van de vijfde tranche liquiditeitssteun. Hierbij weeg ik ook het oordeel van RSG mee, die positief staat ten opzichte van de door Sint Maarten genomen stappen. Dit betekent dat de vijfde tranche liquiditeitssteun van ANG 39,0 miljoen (€ 19,1 miljoen) zo spoedig mogelijk zal worden uitgekeerd aan Sint Maarten.

Dit heeft dringende spoed omdat, mede in het licht van de inmiddels zeer sterke negatieve liquiditeitspositie van Sint Maarten, de regering van Sint Maarten zonder liquiditeitssteun eind juni niet meer in staat zal zijn de ambtenarensalarissen uit te betalen. Zonder liquiditeitssteun zal Sint Maarten bovendien ook de loonkostensubsidieregeling niet meer kunnen uitkeren, met mogelijke  faillissementen van bedrijven en verlies van werkgelegenheid tot gevolg. Om deze redenen ziet de regering dringende spoed om de vijfde tranche zo spoedig mogelijk aan Sint Maarten uit te betalen.

De budgettaire gevolgen van de vijfde tranche liquiditeitssteun worden, in tegenstelling tot mijn eerdere bericht na de besluitvorming van de Rijksministerraad d.d. 23 april jl., in een nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting aan u voorgelegd. Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitstel van uitvoering van deze spoedeisende maatregel die in het belang van het Rijk is, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregel starten nadat u deze nota van wijziging heeft ontvangen.

Ik stuur u begin volgende week de nota van wijziging en verwacht eind volgende week de middelen over te maken aan Sint Maarten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Het toetsingskader risicoregelingen voor de vijfde tranche liquiditeitssteun is op 28 april jl. reeds met uw Kamer gedeeld.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.