CBS: Koopkracht Caribisch Nederland verbeterd in 2019

Kralendijk – De koopkracht van Caribische Nederlanders is in 2019 ten opzichte van dezelfde groep mensen in 2018 gestegen. De koopkracht verbeterde met name door de verhoging van de lonen, de kinderbijslag, het wettelijk minimumloon en uitkeringen. Op Sint Eustatius en Saba ging de bevolking er in doorsnee 4,9 procent op vooruit ten opzichte van 2018, op Bonaire was dit 3,9 procent. Uitkeringsontvangers en personen in eenoudergezinnen profiteerden het meest. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van 2012 tot en met 2017 steeg de doorsnee koopkracht op Caribisch Nederland jaarlijks. In 2018 steeg het gemiddelde prijsniveau op Bonaire en Saba meer dan het inkomen op deze eilanden, waardoor de koopkracht daalde. In 2019 is er een aantal stappen gezet om de bestaanszekerheid te verbeteren, waardoor de inwoners van alle drie de eilanden er in koopkracht op vooruit gingen. Zo maakte de verlaging van werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen ruimte voor verhoging van de lonen. Ook werden de uitkeringen en het wettelijk minimumloon verhoogd.

De doorsnee koopkracht van personen in huishoudens met voornamelijk inkomen uit arbeid verbeterde met 4,8 procent het meest op Sint Eustatius. Een doorsnee koopkrachtverandering van 4,8 procent in 2019 houdt in dat de helft van de personen er 4,8 procent of meer in koopkracht op vooruit ging en de andere helft minder. Personen in huishoudens met vooral inkomen uit een uitkering gingen er op Bonaire het meest in koopkracht op vooruit, namelijk 7,2 procent. Eén op de vijf personen in deze huishoudens ging er in koopkracht op achteruit.

Huishoudens met kinderen

Op alle drie de eilanden verbeterde de koopkracht in doorsnee bij alle huishoudenstypen. Door de verhoging van de kinderbijslag steeg de koopkracht vooral bij personen in huishoudens met minderjarige kinderen. Voor personen in eenoudergezinnen was de stijging het grootst. Deze gingen er met respectievelijk 8,2 procent, 7,4 procent en 9,4 procent op vooruit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De koopkracht daalde bij minder dan een op de drie personen in eenoudergezinnen.

Jonge mensen

Op alle drie de eilanden steeg de koopkracht in alle leeftijdsgroepen. Bij personen tot 40 jaar steeg de koopkracht met respectievelijk 4,8 procent, 5,9 procent en 7,0 procent voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze mensen zijn nog volop aan de slag met de opbouw van hun carrière. Ook zijn er in de huishoudens waar zij deel van uitmaken vaker kinderen. Deze personen profiteerden van de loonsverhoging en van de verhoogde kinderbijslag.

Lage inkomens

In alle inkomensgroepen was er in 2019 sprake van koopkrachtstijging. Op Bonaire en Sint Eustatius verbeterde de doorsnee koopkracht het meest bij personen in huishoudens in de laagste inkomensgroep, respectievelijk met 7,0 procent en 5,4 procent. Op Sint Eustatius steeg de koopkracht bij personen in huishoudens in de hoogste inkomensgroep met 5,3 procent.

Toelichting:

Koopkrachtontwikkeling

De ontwikkeling van de koopkracht van een persoon is berekend als de procentuele jaar-op-jaar verandering van het gestandaardiseerde besteedbare huishoudensinkomen gecorrigeerd voor de prijsverandering. Deze procentuele veranderingen worden van laag naar hoog gerangschikt en de middelste waarde – ofwel de doorsnee waarde of de mediane waarde – geeft dan uitdrukking aan de koopkrachtverandering van de desbetreffende (sub)populatie. De (dynamische) koopkracht kan door allerlei oorzaken veranderen. Het inkomen verandert bijvoorbeeld door een loonsverhoging, promotie, het aanvaarden van (ander) werk en pensionering. Ook wijzigingen in de huishoudenssamenstelling (een kind gaat het huis uit, partners gaan uit elkaar) leiden tot een inkomensverandering. In de dynamische koopkrachtontwikkeling zijn al deze veranderingen verdisconteerd.

Inkomensgroepen

Per persoon is het gemiddelde gestandaardiseerde besteedbaar inkomen van het huishouden over 2018 en 2019 berekend. De indeling van de inkomenskwartielgroepen is gebaseerd op deze gemiddelden over 2018 en 2019. Aldus wordt er gecorrigeerd voor regressie naar het gemiddelde. De inkomensgroepen zijn per eiland bepaald.

Verbeteren bestaanszekerheid

In 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de structurele verlaging van de werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen ingezet. Hierdoor kunnen werkgevers de lonen verhogen zonder dat hun loonkosten toenemen. In 2019 daalde de premies van 18,3 procent naar 13,4  procent. Afhankelijk van de werkgeversbijdrage pensioenpremies resulteerde dit in een loonsverhoging van tussen de 3,4 en 4,4 procent. De minimumlonen werden met 5 procent verhoogd en de uitkeringen Onderstand, AOV en AWW werden in 2019 naast de jaarlijkse indexering met 5 procent extra verhoogd.

Verhoging kinderbijslag

In 2019 is de kinderbijslag met ruim 50 procent verhoogd. Op Bonaire steeg het maandelijkse bedrag per kind van 40 dollar naar 62 dollar. Op Sint Eustatius en Saba is het bedrag van 42 dollar verhoogd tot 64 dollar per maand per kind.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.