Testplicht voor reizen tussen ABC-eilanden vervalt voor volledig gevaccineerden

Den Haag – Voor volledig gevaccineerden die van Curaçao of Aruba naar Bonaire vervalt de testplicht.  Daartoe heeft de regering de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire aangepast.

Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de wens van Bonaire. Het aantal besmettingen op de ABC-eilanden is stabiel laag. Niettemin acht het RIVM het onverstandig nu al voor iedereen alle reisbeperkingen tussen de eilanden te schrappen. De testplicht blijft daarom vooralsnog gelden voor wie nog niet volledig is gevaccineerd.

Lees hieronder de toelichting op de aanpassing

1. Algemeen

Deze regeling wijzigt in de eerste plaats de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire. Op grond van artikel 6.11 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire (Trm Bonaire) geldt een testverplichting voor personen die inreizen vanuit hoogrisicogebieden naar Bonaire per luchtvaartuig, veerboot, passagiersschip of vrachtschip. Met deze wijziging van de Trm Bonaire wordt bewerkstelligd dat de aanbieder van personenvervoer via lucht- en scheepvaart niet langer wordt verplicht uitsluitend vervoer aan te bieden aan reizigers die vanuit Curaçao of Aruba naar Bonaire reizen die een negatieve uitslag van een NAAT-test kunnen tonen aan de vervoerder wanneer zij op een van de drie eilanden zijn gevaccineerd.

Artikel 6.11 regelt dat de aanbieder van personenvervoer via lucht- en scheepvaart alleen vervoer aanbiedt aan reizigers uit een zogenoemd hoogrisicogebied die een negatieve NAAT-testuitslag kunnen tonen aan de vervoerder. De negatieve uitslag van een NAAT-test mag niet ouder zijn dan tweeënzeventig uur op het moment van aankomst in Bonaire.

Alle eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk worden door Europees Nederland als veilige landen beschouwd. Europees Nederland wordt door Bonaire als hoogrisicogebied beschouwd. Omdat er veel interinsulaire reisbewegingen plaatsvinden, beschouwen de eilanden elkaar nog niet als veilig. Zo blijft de NAAT-testverplichting voor reizigers tussen de eilanden in stand en wordt overdracht van het virus voorkomen. Omdat op de eilanden de incidentiewaarde dermate laag is en de vaccinatiegraad toeneemt, willen Aruba, Bonaire en Curaçao graag meer mogelijkheden bieden om onderlinge reizen mogelijk te maken.

Het RIVM acht het onverstandig om de reisbeperkingen tussen Aruba, Bonaire en Curaçao volledig op te heffen, maar adviseert positief over het opheffen van reisbeperkingen voor volledig gevaccineerde reizigers. Deze reizigers vormen gezien de lage incidentie en hoge vaccinatiegraad op alle drie de eilanden (op Aruba en Curaçao heeft ruim 60% van de volwassen bevolking minimaal één vaccin toegediend gekregen en op Bonaire meer dan 70%) geen groot risico. Om die reden is in deze regeling een uitzondering op de negatieve NAAT-testverplichting opgenomen voor reizigers tussen Bonaire, Curaçao of Aruba die volledig gevaccineerd zijn op een van deze eilanden voor het reisverkeer vanuit Curaçao of Aruba naar Bonaire. Reizigers dienen om uitgezonderd te kunnen worden van de testverplichting aan te kunnen tonen dat zij gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld middels het tonen van een vaccinatiebewijs. De vervoerder controleert in dat geval of een reiziger – naast de gezondheidsverklaring – een testbewijs of een vaccinatiebewijs heeft. De vervoerders zullen voor de uitvoering de beschikking hebben over voorbeelden van de bewijzen. De vervoerder is niet verantwoordelijk voor het controleren van de echtheid van het vaccinatiebewijs.

Bij aankomst op Bonaire is er een luchthaventeam van de dienst Publieke Gezondheid aanwezig dat de echtheid van het vaccinatiebewijs controleert. Indien men twijfelt aan de echtheid, zal het luchtvaartteam contact opnemen met collega’s op Aruba of Curaçao. Als de reiziger onvoldoende aan kan tonen dat de uitzondering op hem van toepassing is, dient de reiziger zich alsnog te laten testen.

De uitzondering op de testplicht is alleen van toepassing op reizigers die tussen Aruba of Curaçao en Bonaire reizen en ook op een van deze drie eilanden (volledig) zijn gevaccineerd. Dit is mogelijk wegens de bubbel die hiermee wordt gecreëerd tussen de drie Caribische eilanden, die allen een lage incidentiewaarde en hoge vaccinatiegraad hebben. De uitzondering is dus niet van toepassing op reizigers die elders zijn gevaccineerd of die op een van de eilanden zijn gevaccineerd en (terug)reizen vanuit een ander hoogrisicogebied. Deze eilanden hebben onderling afspraken gemaakt over de uitvoering, waaronder de wijze waarop de (voltooide) vaccinatie aangetoond en geverifieerd kan worden bij binnenkomst. Er zijn op dit moment bovendien nog geen geldende afspraken over internationale vaccinatiebewijzen en de inzet hiervan. Het verifiëren van de echtheid van vaccinatiebewijzen van andere landen is daarom vooralsnog niet mogelijk.

2. Regeldruk

Deze regeling heeft enige gevolgen voor de regeldruk voor burgers, bedrijven/instellingen of professionals. De testverplichting komt te vervallen voor gevaccineerde personen van Curaçao of Aruba, hetgeen een vermindering van de regeldruk betekent voor hen. Wel moeten deze reizigers aantonen dat zij gevaccineerd zijn. Dit brengt enige regeldruk met zich. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het wel gevolgen voor de regeldruk heeft, maar die toereikend in beeld zijn gebracht.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.