Kamerleden Kuiken en Wuite op de bres voor bibliotheek Bonaire

Den Haag – De Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Jorien Wuite (D66) willen dat minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de openbare bibliotheek op Bonaire te hulp schiet. Zij hebben daarover vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de bewindsvrouw.

De Kamerleden vragen Van Engelshoven onder meer of zij bereid is het initiatief op het eiland om de dienstverlening en huisvesting van de bibliotheek te verbeteren te ondersteunen. Voormalig Kamerlid Antje Diertens (D66) heeft er vaker bij de minister op aangedrongen de bibliotheek op Bonaire een impuls te geven, maar daar is nooit een concreet vervolg aan gegeven.  

Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Wuite (D66) aan de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de openbare bibliotheek op Bonaire.

1.            Bent u op de hoogte van het feit dat de openbare bibliotheek op Bonaire niet voldoet aan de “wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen” (Wsob)? Zo ja, hoe duidt u dit feit? Zo nee, zult u zich hierover laten informeren?

2.            Hoe kijkt u naar het initiatief van publieke en private actoren om de dienstverlening van de openbare bibliotheek op Bonaire te verbeteren en in adequate huisvesting te voorzien? Bent u bereid om hieraan bij te dragen en dit initiatief te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

3.            Bent u op de hoogte van de mogelijkheid om op korte termijn waardevol cultureel erfgoed te behouden en te bestemmen als bibliotheek? Zo ja, wat vindt u van deze mogelijkheid? Zo nee, zult u zich hierover laten informeren?

4.            Bent u bereid om de herbestemming van bibliotheken in bestaand cultureel erfgoed  mogelijk te maken en te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

5.            Deelt u de mening dat u (mede-) verantwoordelijkheid heeft om de openbare bibliotheek op Bonaire te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u en bent u bereid maatwerk te leveren voor het realiseren van deze vitale bibliotheekfunctie met het oog op de economische en sociale omstandigheden, de grote afstand tot het Europese Nederland, hun insulaire karakter, kleine oppervlakte en bevolkingsomvang?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.