Vliegverbod BES opgeheven

Den Haag – Het voor Europees Nederland bedoelde, maar ook voor Caribisch Nederland geldende vliegverbod in het kader van Covid-19 is per vandaag ingetrokken. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) per brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Ook in de argumentatie voor de opheffing van de ‘Regeling tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES’ wordt voorbij gegaan aan de situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zo wordt het vliegverbod vervangen door de invoering van een quarantaineplicht die uitsluitend voor Europees Nederland geldt waarmee nog eens wordt onderstreept dat in het beleid uitsluitend rekening wordt gehouden met Europees Nederland.

Het gebrek aan maatwerk heeft ertoe geleid dat Bonaire in tegenstelling tot de buureilanden Curaçao en Aruba maandenlang geen Amerikaanse toeristen heeft kunnen ontvangen. Na lang aandringen van het Bestuurscollege en de toerismesector op Bonaire heeft het kabinet de regelgeving aangepast. Zaterdag worden de eerste vluchten uit Atlanta en Miami verwacht.

Lees hieronder de gehele brief van Van Nieuwenhuizen

Mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) meld ik u het volgende:

Op 14 mei 2021 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het, op aanwijzing van de Minister van VWS, verlengen van de vliegverboden voor vliegverkeer uit India, Zuid-Afrika, Dominicaanse Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela tot dinsdag 1 juni 2021, 00.01 uur Nederlandse tijd en uitbreiding van de uitzonderingen op deze vliegverboden, voor wat betreft het vervoer van personen die om zwaarwegende (humanitaire) redenen naar Nederland reizen.

Conform de motie van het lid Paternotte c.s. om besluiten omtrent de vliegverboden pas na advies van het OMT en waar mogelijk in overleg met de buurlanden en Frankrijk te nemen, is het OMT gevraagd om te adviseren over de noodzaak om de vliegverboden te verlengen en is er contact geweest met de omringende landen.

OMT advies

Het OMT heeft op 31 mei 2021 op basis van de epidemiologische situatie in Nederland en in landen waarvoor het vliegverbod geldt het volgende geadviseerd:

“Eerder heeft het OMT aangegeven dat een negatieve PCR maximaal 72 uur voor vertrek, op indicatie aangevuld met negatieve antigensneltest de dag van vertrek van de vlucht, en een quarantaineperiode tot bekend worden van een negatieve PCR-test afgenomen op dag 5 daarvan, een afdoende aanpak was om introductie van infecties (en evt. variantvirussen) in Nederland het hoofd te bieden. Met de invoering van de verplichte quarantaine (gedurende 10 dagen of bekort tot 5 dagen bij een negatieve test 5 dagen na aankomst in Nederland) in combinatie met de eerder geadviseerde negatieve test voor vertrek naar Nederland vervalt voor een belangrijk deel de toegevoegde waarde van de huidige reisverboden.   Het OMT adviseert dan ook de beëindiging daarvan. Uiteraard dient de verplichte quarantaine dan strikte opvolging te krijgen.   Het OMT merkt op dat het van groot belang is voor de volksgezondheid om dergelijke vliegverboden en maatregelen rondom reizen in Europees verband af te stemmen en te voorkomen dat alle landen eigen beleid maken, zodat risico’s op introductie van infectieziekten daadwerkelijk verkleind worden voor álle landen. Via transport over land (na een vlucht naar Europa) kan immers anders alsnog verspreiding in Europa optreden, ook naar de landen die zelf een vliegverbod hebben.”

Omringende landen

Verder is er zoals de motie-Paternotte verzocht waar mogelijk in contact getreden met omringende landen, inzake het beleid rondom vliegverboden. Een inhoudelijk overleg heeft plaatsgevonden met België, Duitsland en Frankrijk. De gesprekken hebben niet tot aanpassingen geleid. Met het Verenigd Koninkrijk wordt deze week gesproken.

Opheffen vliegverboden en nieuwe maatregelen 

Op basis van het advies van het OMT en gelet op het voorgaande, heeft het kabinet besloten de vliegverboden op de hiervoor genoemde bestemmingen per 1 juni 2021, om 00.01 uur Nederlandse tijd op te heffen.

Reizigers wordt dringend geadviseerd om niet naar gebieden af te reizen met een negatief reisadvies. Gebieden die zijn aangewezen als zeer hoogrisicogebieden, krijgen altijd een oranje reisadvies. Dit betekent dat er naar deze gebieden alleen strikt noodzakelijke reizen plaats kunnen vinden.

Vanaf 1 juni gelden voor reizigers uit de door de minister van VWS aangewezen zeer hoogrisicogebieden de volgende maatregelen:   

  • Een NAAT-test van maximaal 72 uur oud bij aankomst in Nederland  
  • een quarantaineverplichting gedurende tien dagen of bekort tot vijf dagen bij een negatieve test, welke 5 dagen na aankomst in Nederland is afgenomen bij de GGD.

Reizigers uit zeer hoogrisicogebieden waar zorgwekkende varianten voorkomen dienen aanvullend ook een antigeentest af te laten nemen voorafgaand aan hun reis naar Nederland. Deze test mag maximaal 24 uur oud zijn bij het aan boord gaan van het vliegtuig.

De huidige Regeling waarmee de vliegverboden zijn ingesteld, de vierde Regeling tijdelijk verbod burgerluchtverkeer luchtruim Nederland en BES in verband met het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, zal per 1 juni 2021 om 00.01 uur Nederlandse tijd vervallen en hiervan zal mededeling worden gedaan aan de vervoerders door de verlener van luchtverkeersdiensten via de Notice to Airmen (luchtvaartpublicaties, NOTAM). 

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.