Caribische Kamerleden hoeven bij terugkeer niet voor verlies pensioen te vrezen

Den Haag – Voormalig leden van de Tweede en Eerste Kamer mogen – anders dan ambtenaren en andere werknemers – hun overheidspensioen meenemen als zij besluiten hun oude dag in het Caribisch deel van het Koninkrijk door te brengen. Om voor deze uitzonderingspositie in aanmerking te komen, moet de gewezen politicus wel op een van de eilanden geboren zijn of er minimaal vijf jaar aaneengesloten hebben gewoond.

Dat is de strekking van een amendement van Kamerlid Joost Sneller (D66) dat vandaag naar verwachting door een Kamermeerderheid wordt aangenomen. Het amendement heeft betrekking op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Die wordt in lijn gebracht met de systematiek van de Werkloosheidswet (WW) waardoor het ook voor voormalig politiek ambtsdragers niet langer mogelijk is de uitkering doorbetaald te krijgen als men in het buitenland woont.

In veel Nederlandse wetgeving worden Curaçao, Aruba en Sint Maarten, maar ook de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba als ‘buitenland’ beschouwd. Sneller wijst er echter op dat het Kamerlidmaatschap niet is voorbehouden aan Nederlanders die in (Europees) Nederland wonen. “Ook Nederlanders uit het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen worden gekozen als Kamerlid. Het ligt dan ook in de rede dat die Eerste- en Tweede Kamerleden na hun aftreden hun uitkering niet verliezen bij terugkeer naar het Caribisch deel van het Koninkrijk”, aldus Sneller.

Hieronder het oordeel van minister Ollongren (BZK) over het amendement

Hierbij geef ik uw Kamer een appreciatie van het gewijzigde amendement 35548-11 van het lid Sneller over het behoud van de uitkering door voormalige leden van de Staten-Generaal binnen het gehele Koninkrijk en van het amendement 35548-12 van het lid Sneller over het wijzigen van de citeertitel van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

Het wetsvoorstel regelt dat een Appa-uitkering niet kan worden meegenomen naar het buitenland. Onder “buitenland” wordt in dit verband mede begrepen het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en het Caribisch deel van Nederland). Dit sluit aan bij hetgeen geldt voor ambtenaren en andere werknemers op grond van de Werkloosheidswet. Het Kamerlidmaatschap is echter niet voorbehouden aan Nederlanders die in het (Europees deel van) Nederland wonen, maar staat ook open voor Nederlanders uit het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het nader gewijzigd amendement 35548-11 regelt dat gewezen Kamerleden die een substantiële band hebben met het Caribisch gebied van het Koninkrijk hun uitkering niet verliezen wanneer zij naar het Caribisch deel van het Koninkrijk terugkeren. Het bijzondere karakter van het Kamerlidmaatschap rechtvaardigt dit verschil in uitkeringsaanspraken ten opzichte van ambtenaren, andere werknemers en andere politieke ambtsdragers. Om die reden laat ik het oordeel over het nader gewijzigd amendement 35548-11 aan uw Kamer.

Het gewijzigd amendement wijzigt de citeertitel van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers. Die aangepaste citeertitel doet enerzijds meer recht aan de inhoud van de wet en voorkomt anderzijds dat de sinds jaar en dag in de praktijk gebruikte afkorting “Appa” zou moeten worden vervangen. Ik laat het oordeel over het amendement aan uw Kamer.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.