80 miljoen aan bijzondere uitkeringen en subsidies voor Caribisch Nederland

Den Haag – Ministeries hebben voor dit jaar in totaal 80 miljoen euro aan bijzondere uitkeringen en subsidies gereserveerd voor Caribisch Nederland. Dat blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Knops (BZK) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bijzondere uitkeringen en subsidies komen bovenop de vrije uitkering. Het verschil met bijdragen uit het BES-fonds is dat deze zijn ‘geoormerkt’ en aan een specifiek, vooraf bepaald doel moeten worden besteed. Als een project niet volledig wordt gerealiseerd of de doelstelling niet worden gerealiseerd kan het betrokken ministerie het geld terugvorderen.

Voor volgend jaar is aan bijzondere uitkeringen en subsidies aanmerkelijk minder begroot: 45 miljoen. Het bedrag daalt verder tot minder dan 20 miljoen in 2025.

Lees hieronder de brief aan Knops aan de Kamer

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Financiën, op grond van artikel 94 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Wet FinBES) het overzicht bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland aan, met de daarvoor in de begroting van 2021 beschikbare bedragen. Ook is een doorkijk voor de beschikbare bedragen voor bijzondere uitkeringen in de daaropvolgende begrotingsjaren opgenomen.

Op grond van de Wet FinBES kunnen de afzonderlijk verantwoordelijke ministers aan de openbare lichamen een financiële bijdrage onder voorwaarden in de vorm van een bijzondere uitkering verstrekken ten behoeve van een bepaalde publieke taak. Voor bijzondere uitkeringen geldt, in tegenstelling tot de vrije uitkering, dat zij voor een bepaald doel worden verstrekt. Indien het geld niet wordt besteed aan het voorgeschreven doel of als een doelstelling niet wordt gerealiseerd dan kan de betrokken minister de uitkering terugvorderen bij de openbare lichamen.

Het bijgaande Overzicht bijzondere uitkeringen (OBU) is uitgebreid ten opzichte van eerdere jaren. Dit in uitvoering op de uitkomsten uit het onderzoek van de Raad van State en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Koninkrijksrelaties, zie de kabinetsreactie op deze rapporten van 4 oktober 2019. In deze rapporten kwam naar voren dat zowel het ministerie van BZK als de openbare lichamen weinig zicht hebben op de verschillende geldstromen aan de openbare lichamen. Ook kwam in het IBO naar voren dat de informatiewaarde van het OBU beperkt is, onder meer door ontbreken van nadere uitsplitsing naar uitkeringen en ontvangers.

Om meer inzicht te geven in geldstromen is het Overzicht bijzondere uitkeringen (OBU) vanaf 2021 op de volgende punten uitgebreid:

  • Voor de bijzondere uitkeringen wordt een uitgesplitste toelichting opgenomen, inclusief een beschrijving van de ontvanger, de looptijd van de uitkering, het doel van de uitkering en de monitoring.
  • Ook subsidies aan (bepaalde) rechtspersonen in Caribisch Nederland zijn in dit overzicht opgenomen. Strikt genomen gaat het hier niet om bijzondere uitkeringen in de zin van artikel 91 van de Wet FinBES, maar het toevoegen van deze informatie vergroot de informatiewaarde. De subsidies die zijn opgenomen in het overzicht hebben betrekking op bijvoorbeeld de energievoorziening, drinkwatervoorziening, kinderrechten, kinderopvang.

Lees hier het uitgebreide overzicht inclusief toelichtingen per project

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.