Zorgen om financiële risico’s faillissement Bopec voor Bonaire

Den Haag – Bonaire heeft het eerste kwartaal afgesloten met een financieel overschot van 3 miljoen dollar. Dat resultaat had nog vele malen hoger kunnen liggen als de aanslagen voor lokale heffingen op tijd waren verstuurd.

Dat het OLB zo veel geld overhoudt, komt doordat er minder projecten worden gerealiseerd. Zo is van het in de eerste drie maanden ontvangen bedrag aan bijzondere uitkeringen slechts 3,5 miljoen ook daadwerkelijk besteed. Het College financieel toezicht vraagt in een brief aan het Bestuurscollege “nogmaals aandacht voor het uitvoeren van de beoogde projecten.”

Realistisch plannen

“Het Cft heeft vernomen dat de meeste directies van het OLB moeite zouden hebben met het realiseren van de planningen voor projecten die met bijzondere uitkeringen gefinancierd worden. Het Cft verzoekt u met Nederland afspraken te maken over realistische planningen voor deze projecten en het beschikbaar stellen van financiering daarop af te laten stemmen”, aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus.

Het Cft maakt zich zorgen over de financiële risico’s die de lokale overheid loopt in de nasleep van het faillissement van Bopec en betreurt het dat het BC geen gehoor heeft gegeven aan het advies de risico’s in kaart te brengen.

Verwarring

Het College herhaalt voor de zoveelste keer dat er weinig vooruitgang wordt geboekt met de verbetering van het financieel beheer. “Het aanhouden van drie verbeterplannen is onoverzichtelijk en schept verwarring. Het Cft adviseert u om de uit te voeren werkzaamheden uit de drie verbeterplannen samen te voegen tot één integraal verbeterplan.” Uit de brief blijkt voorts dat er in het tijdig beschikbaar komen van jaarrekeningen van overheidsnv’s eveneens weinig schot zit. De jaarrekeningen over 2020 dienen voor 30 juni te worden aangeboden aan het Cft, maar van de meeste entiteiten ontbreekt zelfs nog de jaarrekening over 2019. Alleen BIA en FCB hebben aan hun wettelijke plicht voldaan.

Lees hier de volledige brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.