Corona-effect: minder drugs- en mensensmokkel in Caribisch gebied

Den Haag – De Kustwacht Caribisch Gebied heeft vorig jaar minder drugs onderschept en minder mensensmokkel waargenomen. Dat blijkt uit het vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden jaarverslag. Deze ontwikkeling wordt toegeschreven aan de coronapandemie.

Covid-19 heeft sowieso een stempel gedrukt op de inzet van de Kustwachtorganisatie, aldus minister van Defensie Ank Bijleveld in een brief aan de Kamer.

Kamerbrief minister Bijlveld

Het jaar 2020 is voornamelijk gekenmerkt door de COVID-19 pandemie en de bijbehorende wereldwijde crisis. Ook de Caribische regio is hierdoor getroffen. Nederland heeft hulp geboden om uit deze diepe crisis te kunnen komen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in akkoorden tussen Nederland en de afzonderlijke landen. Onderdeel van deze akkoorden is een specifiek steunpakket voor het versterken van de rechtsstaat. In dit landspakket wordt onder andere in een personele uitbreiding van de Kustwacht voorzien, zodat de Kustwacht in de nabije toekomst 24/7 kan beschikken over een operationeel in te zetten eenheid.

In 2020 heeft de Kustwacht 5.842 kilogram cocaïne en 635 kilogram andersoortige drugs in beslaggenomen. Dit betreft een daling ten opzichte van 2019, waarin 10.100 kilogram cocaïne en bijna 1.000 kilogram andersoortige drugs is onderschept. Eenzelfde dalende ontwikkeling is waarneembaar betreffende mensensmokkel. In 2020 zijn 159 illegale migranten aangehouden ten opzichte van 377 in 2019. De Kustwacht schrijft beide dalende bewegingen met name toe aan de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Gedurende het grootste deel van 2020 heeft de Caribische regio op meerdere fronten te maken gehad met beperkende maatregelen, zoals tijdelijk volledig gesloten grenzen van de landen. Verder heeft de geïntensiveerde preventieve aanwezigheid van eenheden van de Kustwacht en Defensie de smokkel bemoeilijkt en waarschijnlijk bijgedragen aan voornoemde dalende bewegingen. Met dit Jaarverslag wordt tevens gestand gedaan aan de tweeledige toezegging aan het lid Diks naar aanleiding van de aangehouden motie Diks (27830, nr. 286).

In 2020 heeft de Kustwacht via verscheidene sporen haar organisatie en informatiehuishouding bestendigd. Op het gebied van materieel is de luchtverkenningscapaciteit door een contractverlenging geborgd tot 2022. Separaat loopt een vervangingstraject, dat zal naar verwachting in 2021 uitmonden in het afsluiten van nieuwe contracten. De ingestelde maatregelen rondom COVID-19 vormden een uitdaging voor het jaarlijks onderhoud aan de cutters. In samenwerking met de onderhoudsinstantie hebben twee van de drie cutters alsnog succesvol het jaarlijks onderhoud doorlopen.

Om het belang van maritiem Intelligence Gestuurd Politieoptreden (hierna IGP) binnen de organisatie te benadrukken, heeft de Kustwacht met in achtneming van de COVID-19 beperkingen de roadshow maritiem IGP ook in 2020 voortgezet. Daarnaast werkt de Kustwacht structureel aan versterking van de informatiehuishouding. In 2020 is daartoe het vervangingstraject voortgezet van het netwerk dat gebruikt wordt door het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK).

De samenwerking met ketenpartners is zowel binnen het Koninkrijk als buiten het Koninkrijk versterkt in 2020. De Kustwacht trad in 2020 zoveel mogelijk op samen met ketenpartners. Daarnaast werkten de Kustwacht en de Maritieme Autoriteit Curaçao een samenwerkingsovereenkomst uit, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 zal worden afgerond. De Kustwacht continueert de pilot opsporing op Curaçao, waarvoor een kustwachtmedewerker in het multidisciplinair opsporingsteam van het Korps Politie Curaçao is geplaatst. In 2020 zijn de mogelijkheden verkend voor een dergelijke pilot met de politiekorpsen Aruba en Sint Maarten. Op internationaal vlak vond de jaarlijkse kustwachtoefening met de Venezolaanse kustwacht, Open Eyes, geen doorgang door COVID-19 maatregelen. Internationale samenwerking krijgt verder gestalte in de versterking van de informatie-uitwisseling met Colombia. Voor de Kustwacht is Colombia een belangrijke internationale ketenpartner in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De financiële duurzaamheid van de Kustwacht wordt gewaarborgd met het Lange Termijn Plan (LTP-M) 2019-2028. Aruba draagt vanaf 2022 t/m 2028 jaarlijks € 2,64 miljoen bij. Curaçao heeft bevestigd vanaf het jaar 2023 tot en met 2029 jaarlijks € 3,84 miljoen bij te dragen aan de investeringen uit het LTP-M. Sint Maarten stelt vanaf 2021 jaarlijks tot en met 2028 additioneel € 0,84 miljoen beschikbaar. Nederland draagt vanaf 2018 tot en met 2028 jaarlijks € 10,54 miljoen bij. Het financiële kader voor de vervangingsinvesteringen in het LTP-M is inmiddels vastgelegd in Bestuursakkoorden, die door alle Landen zijn getekend. Op korte termijn zal ik het LTP-M en de bijbehorende Bestuursakkoorden ter kennisname aanbieden aan de Rijksministerraad.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.