Kabinet doet dringend op beroep op Kamer: Neem deze week besluit over Bonaire Brandstof Terminals BV

Den Haag – Minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) heeft mede namens drie collega-bewindslieden een dringend beroep op de Tweede Kamer gedaan om de besluitvorming over de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals BV nog deze week af te ronden.

Later vandaag houdt de Kamer een zogeheten tweeminutendebat over de kwestie. De verwachting is dat Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) een nieuwe poging zal doen om de oprichting van BBT en daarmee de bouw van een nieuwe brandstofvoorziening te vertragen door een motie in te dienen waarin hij aandringt alternatieven te onderzoeken.

“Met verdere vertraging blijft de huidige uit veiligheidsoogpunt kwetsbare situatie op Bonaire langer in stand en komt tegelijkertijd het ernstige risico van maatschappelijke ontwrichting op Bonaire dichterbij. Ik doe hierbij een dringend verzoek aan uw Kamer om eventuele moties die tijdens het tweeminutendebat worden ingediend zo snel mogelijk, doch in ieder geval voorafgaand aan het meireces, dus uiterlijk op 22 april, in stemming te brengen”, schrijft Van ’t Wout.

Ambtenaren van EZK en andere betrokken ministeries hebben maandag tot in de late uurtjes moeten doorwerken om de honderd aanvullende vragen van de Partij voor de Dieren op tijd – voor het debat – te beantwoorden.

Lees hieronder de brief die de minister vannacht naar de Kamer heeft gestuurd:

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, en in het bijzonder van de leden van de fracties D66, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren, over de oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (Kamerstuk 35632, nr. 5), ingezonden op 15 april 2021.

Ik wil hierbij nogmaals de urgentie van de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals B.V. (BBT) benadrukken voor de Bonairiaanse samenleving. Hierover heeft de gezaghebber van Bonaire uw vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 8 april jl. ook een brief gestuurd. De leveringszekerheid van brandstoffen voor het weg- en luchtverkeer en voor de elektriciteits- en drinkwaterproductie is in gevaar, met alle risico’s van maatschappelijke ontwrichting van dien. Daarnaast is het vanuit veiligheidsoptiek van belang om zo snel mogelijk over te schakelen op nieuwe opslagfaciliteiten die voldoen aan de modernste milieu- en veiligheidsnormen, waarbij bovendien geen transport op slecht onderhouden wegen door woonwijken nodig is. De eerste noodzakelijke stap daartoe is oprichting van BBT.

Momenteel is de leveringszekerheid van brandstoffen met tijdelijke noodmaatregelen geborgd. Voor de toevoer en opslag van brandstof zijn opslagtanks in gebruik waarvoor tijdelijke vergunningen zijn verleend. Deze vergunningen lopen echter in juni 2021 (benzine/diesel) en augustus 2021 (kerosine) af. Voor het verlengen van de tijdelijke vergunningen voor het gebruik van deze tanks moet er concreet zicht zijn op een structurele oplossing voor de brandstofproblematiek. De eerste noodzakelijke stap daartoe is de oprichting van BBT. Zonder verlenging van de tijdelijke vergunningen ontstaat per juni en augustus 2021 een illegale situatie en zal de Inspectie Leefomgeving en Transport handhavend moeten optreden als gevolg van de beginselplicht tot handhaving met als risico dat gebruik van de opslagen niet meer wordt toegestaan. Hierdoor komt de leveringszekerheid van brandstof in gevaar. De huidige noodmaatregelen kunnen dan immers niet gecontinueerd worden, aangezien voor deze noodmaatregelen gebruik gemaakt wordt van de opslagtanks, met als gevolg dat vanaf medio juni 2021 het licht uit gaat op Bonaire, drinkwaterproductie niet kan plaatsvinden, dat het wegverkeer stil komt te liggen en dat vliegtuigen vanaf augustus niet langer kunnen tanken op de luchthaven van Bonaire. In het belang van de Bonairiaanse bevolking dient BBT dus op korte termijn te worden opgericht.

De kwetsbaarheid van de huidige situatie wordt onderstreept door een recente gebeurtenis bij een van de opslagtanks. Op 13 april jl. vond er een incident plaats bij Curoil HATO, waarbij diesel in twee benzinetanks is gepompt en benzine in de dieseltank. Daardoor bevatten alle tanks een mengsel van benzine en diesel met een hoger brandrisico. Inmiddels is het mengsel teruggepompt naar een tankschip en afgevoerd. Dit soort situaties kunnen niet meer gebeuren bij de nieuwe opslagen die BBT beoogt te bouwen, omdat de nieuwe opslagen volgens de zogenoemde Best Beschikbare Technieken worden ingericht en het daarmee technisch niet mogelijk zal zijn om vulslangen onjuist te koppelen.

Met verdere vertraging van de oprichting van BBT blijft de huidige uit veiligheidsoogpunt kwetsbare situatie op Bonaire langer in stand en komt tegelijkertijd het ernstige risico van maatschappelijke ontwrichting op Bonaire dichterbij.

Ik doe hierbij een dringend verzoek aan uw Kamer om eventuele moties die tijdens het aankomend tweeminutendebat op dinsdag 20 april a.s. over de oprichting van BBT worden ingediend zo snel mogelijk, doch in ieder geval voorafgaand aan het meireces, dus uiterlijk op 22 april a.s., in stemming te brengen.

Lees hier het antwoord van de minister op de honderd vragen van de Partij voor de Dieren

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.