Curacao

Minister Van ’t Wout: Risico groot dat medio juni het licht uitgaat op Bonaire

Den Haag – De bouw van een nieuwe brandstofvoorziening op Bonaire staat de verdere verduurzaming op het eiland niet in de weg. Dat benadrukt minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op de motie van het Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) om de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals BV op de lange baan te schuiven.

Over de motie wordt dinsdag gestemd. Van ’t Wout ontraadt het de Kamer voor de motie te stemmen. Indiener Van Raan wil dat de regering eerst onderzoekt of alternatieve fossielvrije energiebronnen kunnen worden ingezet voor de brandstofvoorziening van Bonaire alvorens BBT op te richten en nieuwe opslagtanks voor olie te bouwen.

Van ’t Wout wijst het eiland voorlopig afhankelijk blijft van de aanvoer van olie, zowel ten behoeve van het weg- en vliegverkeer als de productie van elektriciteit. Hij herhaalt de waarschuwing dat langer uitstel van de oprichting van BBT al in juni tot “een ernstige situatie” kan leiden: “Er bestaat een groot risico dat vanaf medio juni 2021 het licht uit gaat op Bonaire en het wegverkeer stil komt te liggen, met alle gevolgen van maatschappelijke ontwrichting van dien.”

Naast de reactie van de minister op de motie zal hij vandaag of uiterlijk morgen ook nog de aanvullende (meer dan honderd) vragen van de Kamercommissie voor EZK beantwoorden. De verwachting is dat Van Raan mogen nog een twee motie zal indienen tijdens het door hem aangevraagde ’tweeminutendebat’.

Hieronder de volledige reactie van Van ’t Wout op de motie:

De motie van het lid Van Raan (over de oprichting van de beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.), verzoekt de regering om zwaarder in te zetten op duurzamere vormen van energieopwekking voor Bonaire, waarbij naast zon en wind ook naar andere alternatieven wordt gekeken zoals bijv. ocean thermal energy conversion (OTEC), en de Kamer hierover te informeren, – tot die tijd de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals B.V. op te schorten,- en te zorgen dat tot die tijd ook de tussenoplossing met dieselleveringen gecontinueerd wordt.

Ik ontraad deze motie.

Voor een groot deel is de beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. gericht op het realiseren van opslag voor verkeer van, naar en op het eiland Bonaire. Verdere verduurzaming is geen alternatief voor de problemen die de beleidsdeelneming (BBT) na oprichting beoogt op te lossen.

De BBT is nodig:

  • Als opslagvoorziening voor diesel en kerosine voor weg- en luchtverkeer (circa 70%)
  • Als opslagfaciliteit voor brandstof voor elektriciteitsproductie (circa 30%) .

Het volume van de opslagfaciliteiten bedoeld voor brandstof zou bij verdere verduurzaming van de elektriciteitsproductie voor een deel omlaag kunnen, echter dit raakt de opslagfaciliteiten voor diesel en kerosine niet aangezien deze weg- en luchtverkeer betreffen.

Het kabinet wil benadrukken dat het realiseren van opslagfaciliteiten voor brandstoffen geen rem op verduurzamingsontwikkelingen van de elektriciteitsproductie vormt. Verduurzaming van de elektriciteitsproductie biedt echter geen soelaas voor de benodigde interventie in de huidige noodsituatie. Er is de komende jaren geen zicht op gegarandeerde volledige voorzieningszekerheid van betaalbare elektriciteit opgewekt uit uitsluitend duurzame bronnen van energie. Het bestuur en energiebedrijven op Bonaire geven de voorkeur aan verdere verduurzaming door middel van zon en wind.

Ik blijf in gesprek met betrokken partijen om de elektriciteitsproductie op Bonaire verder te verduurzamen. Het inzetten van middelen of ontwikkelen van instrumenten vanuit de Rijksoverheid voor verdere verduurzaming op Bonaire is echter aan een nieuw kabinet. De oprichting van de Bonaire Brandstof Terminal beperkt de verduurzaming van de energievoorziening op Bonaire niet.

Ik wil hierbij nogmaals de urgentie van de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals B.V. benadrukken. Hierover heeft de gezaghebber van Bonaire uw commissie op 8 april jl. ook een brief gestuurd. De leveringszekerheid van brandstoffen voor elektriciteitsproductie en wegverkeer is nu met noodmaatregelen geborgd onder tijdelijke vergunningen, deze vergunningen lopen echter in juni 2021 (benzine/diesel) en augustus 2021 (kerosine) af. Er moet concreet zicht zijn op een structurele oplossing (oprichting van BBT) voor de brandstofproblematiek als voorwaarde om de tijdelijke vergunningen te laten verlengen.

Als niet wordt opgericht dan is er geen grond om de vergunningen te verlengen en ontstaat een ernstige situatie met ingang van medio juni omdat voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een beginselplicht tot handhaving geldt. Het risico bestaat dat de leveringszekerheid van brandstof in gevaar komt met alle gevolgen van maatschappelijke ontwrichting van dien. De vergunningen zijn nodig om de huidige noodmaatregelen te kunnen continueren.

Als de tijdelijke vergunningen voor de huidige opslagen niet worden verlengd, waarvoor oprichting BBT op zeer korte termijn een vereiste is, dan bestaat een groot risico dat vanaf medio juni 2021 het licht uit gaat op Bonaire en het wegverkeer stil komt te liggen. Het is daarom van groot belang dat BBT op korte termijn wordt opgericht.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.