Inspectie: Tekort aan onderwijzend personeel op BES-eilanden is nijpend

Den Haag – “De kwaliteit van het onderwijs in het Caribisch gebied is kwetsbaar. Het personeelstekort op de eilanden is nijpend, vooral in het primair onderwijs.” Dat schrijft de Inspectie van het Onderwijs in het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

“De veelal kleinschalige schoolorganisaties zijn gevoelig voor uitval van personeel en goede vervanging is schaars. Goede aansturing door de directeuren is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. Wanneer een directeur vertrekt of vanwege personeelsgebrek zelf voor de groep moet staan, kan de aansturing en schoolontwikkeling stagneren”, aldus de Inspectie.

Armoede

Die wijst er ook op dat scholen aan grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd moeten bieden, zoals structurele armoede. Een andere complicerende factor is dat de schooltaal voor veel leerlingen niet hun eerste taal is. “De uitvoering van de zorgstructuur op de scholen, het aanbod van de Expertisecentra Onderwijszorg (EOZ) en de afstemming tussen EOZ en jeugdzorg zijn voor de komende jaren de belangrijkste verbeterpunten.”

De Inspectie memoreert dat het primair onderwijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba de afgelopen 10 jaar een kwaliteitsslag heeft gemaakt. “Vergeleken met de situatie van 2008 is sprake van een metamorfose en van een prestatie van formaat van de onderwijsteams. De investeringen in professionalisering van leraren en schoolleiders wordt zichtbaar in de kwaliteitsverbetering die de scholen doormaakten.”

Voldoende kwaliteit

In 2019 stelde de Inspectie vast dat alle scholen voldoende kwaliteit van het onderwijsproces en voldoende kwaliteitsborging lieten zien. “Het veiligheidsbeleid van de meeste scholen is op orde en er wordt gehandeld in lijn met de aangescherpte wetgeving op het gebied van sociale veiligheid. De onderwijsresultaten worden nog niet beoordeeld omdat hiervoor geen normen zijn vastgesteld. Dergelijke normen kunnen mogelijk in de toekomst het onderwijsveld richting geven bij het doel- en opbrengstgericht werken.”

In hun aanbiedingsbrief aan de Kamer gaan de ministers Van Engelshoven en Slob alleen in op dat deel van het verslag dat betrekking heeft op het onderwijs in Europees Nederland.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.