Curacao Aruba Bonaire

Eerste Kamer vraagt nieuw kabinet meer prioriteit voor koninkrijksrelaties

Den Haag – De Eerste Kamer vindt in overgrote meerderheid dat het volgende kabinet meer moet investeren in de relatie met de Caribische delen van het Koninkrijk. Een motie daartoe van GroenLinks-senator Paul Rosenmöller werd vanmiddag aangenomen met alleen de stemmen van de PVV-fractie tegen.

De motie werd vorige week dinsdag ingediend aan het slot van het beleidsdebat van de Eerste Kamer met staatssecretaris Raymond Knops (BZK). Meerdere partijen brachten naar voren dat de onderlinge verstandhouding in het Koninkrijk “voor verbetering vatbaar” is.

Met name de samenwerking op sociaaleconomisch en financieel terrein en op het gebied van veiligheid verdient in de ogen van de Eerste Kamer meer inspanning.

Motie Rosenmöller

Overwegende, dat de relaties binnen het Koninkrijk voor verbetering vatbaar zijn,

Constaterende, dat de Nationale Ombudsman in zijn rapport ‘Oog voor ouderen in Caribisch Nederland’ in november 2019 stelt dat ‘Caribisch Nederland kan en mag voor Den Haag niet de ver-van-mijn-bed-show blijven’,

Constaterende, dat de vicepresident van de Raad van State in een voorgenomen lezing in november 2019 via een veelheid van wegen pleit voor ‘concrete en duurzame verbetering van de Koninkrijksbanden’

Constaterende, dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken in haar advies van september 2020 over de veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied stelt dat de Koninkrijksrelaties een hogere prioriteit dienen te krijgen in het kabinetsbeleid,

Van oordeel, dat zowel op het brede terrein van de veiligheid als op sociaaleconomisch en financieel terrein de bevolking in het Caribisch deel van het Koninkrijk gebaat is bij intensivering van de onderlinge relaties,

Spreekt uit dat het nieuwe kabinet een hogere prioriteit dient te geven aan de Koninkrijksrelaties door op bovengenoemde terreinen de Nederlandse inzet te intensiveren om zo de banden concreet en duurzaam te verbeteren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.