Veiligheid kinderen in Caribisch Nederland beter geregeld

Den Haag – Het kabinet gaat de veiligheid van kinderen in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba beter regelen. Vandaag is daartoe door minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.

Aan het Burgerlijk Wetboek BES wordt toegevoegd dat ouders verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het kind. En dat er geen geestelijk of lichamelijk geweld gebruikt mag worden bij het opvoeden van een kind. Ook het kind vernederend behandelen is niet toegestaan. Zo staat het al in het Europees Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

‘Pedagogische tik’

In de wet wordt duidelijk dat alle vormen van geweld in de opvoeding verboden zijn, zoals een ‘pedagogische’ tik, gewelddadige of bedreigende woorden en lichamelijke of geestelijke verwaarlozing. Het stevig beetpakken van een kind om gevaar te voorkomen, bijvoorbeeld om een kind weg te trekken bij een gevaarlijke situatie, is wel toegestaan.

Deze wetswijziging kan, zo staat het kabinet voor ogen, gesprekken op gang brengen over hoe ouders kinderen kunnen opvoeden zonder geweld. Het kan ook ruimte geven om daar met familie, vrienden, andere ouders of met hulpverlening over te praten. Het wetsvoorstel draagt op die manier bij aan het voorkomen van kindermishandeling. Kindermishandeling was overigens al strafbaar in Caribisch Nederland op basis van het Wetboek van Strafrecht BES.

Ook verzorgers

De regels in het Burgerlijk Wetboek BES gelden niet alleen voor ouders, maar ook voor anderen die een kind verzorgen en opvoeden, zoals een voogd of pleegouders, maar ook grootouders of ooms en tantes die feitelijk een kind opvoeden en verzorgen. De zorg voor een kind blijft ook buiten huis een verantwoordelijkheid van de ouders. Als de ouders merken dat hun kinderen mishandeld en misbruikt worden door anderen, moeten zij actie ondernemen om dit te stoppen.

Het wetsvoorstel past bij het Bestuursakkoord aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Caribisch Nederland 2021-2024 tussen het ministerie van VWS en de besturen van de BES-eilanden. Die staan, net als maatschappelijke organisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, achter het wetsvoorstel.

Lees hier de volledige Memorie van Toelichting

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.