Overgang BES-eilanden naar Kadaster Nederland vergde veel tijd, geld en energie

Den Haag – In relatie tot de kleine omvang van het werk heeft de overname van de kadasters van Bonaire, Sint Eustatius en Saba door Kadaster Nederland opvallend veel tijd, geld en energie gevergd. Die constatering doet ABDTOPconsult in het verslag van een in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerde wettelijke evaluatie van het Kadaster.  

Met ingang van 1 januari 2021 is het Kadaster verantwoordelijk voor de uitvoering van de kadastrale functie in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook alle gemeenten in Europees Nederland zijn aangesloten bij deze dienst omdat dit de kwaliteit van de dienstverlening en de kostprijs ten goede komt.

Digitalisering

In april vorig jaar is de Kadasterwet BES aangenomen door de Eerste Kamer. De wet werd door het ministerie nodig geacht om de kadastrale functie op de BES-eilanden op een goede manier te waarborgen, de kwaliteit en service te verhogen en de tarieven betaalbaar te houden. De wet is met ingang van 1 januari in werking getreden.

“De voorbereidingen hebben tien jaar geduurd en gelet op het aantal verwachte transacties veel tijd, geld en energie gevraagd van het Kadaster”, merken de onderzoekers op. Ondanks die lange voorbereiding valt er nog veel werk te doen: “Voor het op het niveau brengen van de registraties zoals dit in Nederland gebeurt, is verdere inzet nog nodig op kwaliteitsverbetering, digitalisering en archivering.”

Vertrouwen

“Zowel het Kadaster als BZK hebben voldoende vertrouwen in de start. Wettelijk is bepaald dat jaarlijks de Bestuurscolleges van de eilanden geraadpleegd worden over de kwaliteit, de doelmatigheid van de dienstverlening en de toekomstige ontwikkeling van de registraties en de tarieven. Ten aanzien van de tarieven is afgesproken dat deze gelijk blijven of dalen”, staat in het rapport te lezen.

De registratie van luchtvaartuigen en schepen en het bijhouden van een topografisch bestand zullen overigens pas later in werking treden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.