Zonder Bonaire Brandstof Terminals BV komt eiland volledig tot stilstand

Den Haag – Als nog langer wordt gewacht met de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals BV zal het eiland over enkele maanden volledig tot stilstand komen omdat de aanvoer van brandstof voor de elektriciteits- en waterproductie alsmede voor het weg- en luchtverkeer moet worden gestaakt. Voor dat doemscenario waarschuwt minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij reageert op stevige kritiek van de Partij voor de Dieren.

De bewindsman stelt daarin dat de vergunningen vanwege de problemen bij BOPEC getroffen noodvoorzieningen in de loop van dit jaar aflopen en niet zullen worden verlengd als er geen uitzicht is op een structurele oplossing. Die structurele oplossing is de oprichting door het ministerie van EZK van BBT BV waarvan de rijksoverheid aandeelhouder zal zijn.

Niet verantwoord

Van ’t Wout vindt het vanwege de (brand)veiligheid en uit financieel oogpunt niet verantwoord de noodmaatregelen op lange termijn te laten voortduren. “Om die reden is het van groot belang dat de beleidsdeelneming wordt opgericht zodat gestart kan worden met de benodigde voorbereidingen van de bouw van de terminals, opdat de leveringszekerheid structureel kan worden geborgd met nieuwbouw.”

De minister spreekt tegen dat de oprichting van BBT en de bouw van nieuwe opslagvoorzieningen verduurzaming in de weg staan. De brief zal de Partij voor de Dieren niet kunnen overtuigen, maar Van ’t Wout vindt dat hij voldaan heeft aan zijn informatieplicht richting Kamer en kondigt aan dat de oprichting van Bonaire Brandstof Terminals BV op 6 april zal plaatsvinden.

Hieronder de brief van minister Van ’t Wout:

Met mijn brief van 28 januari jl. (Kamerstuk 35632, nr. 3) heb ik de schriftelijke vragen beantwoord die uw vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat gesteld heeft (kenmerk 2020D50249) naar aanleiding van mijn brief van 9 november 2020 ‘Oprichting Bonaire Brandstof Terminals B.V’ (Kamerstuk 35632, nr. 1).

Tijdens het Algemeen Overleg van woensdag 3 februari jl. over staatsdeelnemingen is aan de minister van Financiën gevraagd om te reageren op opmerkingen van het lid Van Raan over mijn brief van 28 januari jl.

Ik wil graag nogmaals het belang en de urgentie van oprichting van deze deelneming benadrukken. Met de oprichting wordt gewerkt aan het oplossen van een onhoudbare situatie met betrekking tot vitale voorzieningen op het eiland Bonaire.

De situatie waar Bonaire zich inmiddels in bevindt is onder andere veroorzaakt door internationale sancties van de VS tegen het regime in Venezuela en door onvoldoende onderhoud door de eigenaren, die de veiligheid van de bestaande opslagen niet ten goede kwamen. De bedrijfsvoering bij Bopec is feitelijk beëindigd. Voor de locatie Curoil Hato is een tijdelijke vergunning afgegeven die verloopt op 17 juni 2021. Voor de locatie OTB Luchthaven is een tijdelijke vergunning afgegeven die verloopt op 13 augustus 2021. De inschatting is dat een positief besluit over het verlengen van de tijdelijke vergunningen enkel kan worden genomen als er concreet uitzicht is op een structurele oplossing en dat is het oprichten van de beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (BBT).

Bij het uitblijven van een nieuwe tijdelijke vergunning zal de brandstofvoorziening voor het weg- en luchtverkeer staken met alle gevolgen van dien. Bovendien is een verlenging van de tijdelijke vergunningen nodig voor de tijdelijke noodmaatregel waarmee de publieke elektriciteitsvoorziening van Bonaire vanwege het uitvallen van Bopec op dit moment is geborgd. De voorziening is afhankelijk van noodtransporten van diesel vanuit Curaçao naar de terminal van Curoil op de locatie Hato Bonaire. Een andere noodmaatregel met drijvende opslag bij de pier van de luchthaven is in voorbereiding. Het is vanuit (brand)veiligheidsoogpunt en financieel oogpunt niet verantwoord om deze korte termijn situatie en noodmaatregelen op de lange termijn te laten voortduren. Om die reden is het van groot belang dat de beleidsdeelneming wordt opgericht zodat gestart kan worden met de benodigde voorbereidingen van de bouw van de terminals, opdat de leveringszekerheid structureel kan worden geborgd met nieuwbouw.

De situatie rondom de brandstofopslagen vergt een structurele oplossing met het oog op veiligheid waarbij de leveringszekerheid is geborgd. Deze structurele oplossing kan enkel worden bereikt met een spoedige oprichting van Bonaire Brandstof Terminals BV (BBT). Het uitblijven van een structurele oplossing is daarmee een risico voor de veiligheid en leveringszekerheid op Bonaire. Zonder de brandstofopslagen wordt de mobiliteit op en van/naar het eiland onmogelijk gemaakt.

Het lid Van Raan gaf eveneens aan dat informatie over de business case ontbrak. Ik wil uw commissie er nogmaals op wijzen dat het rapport over de business case van de op te richten beleidsdeelneming sinds 28 januari 2021 vertrouwelijk ter inzage ligt in uw Kamer.

Daarnaast wil het kabinet benadrukken dat de BBT op geen enkele wijze een rem op verduurzamingsontwikkelingen vormt. De deelneming is en blijft nodig voor het realiseren van opslagen voor auto- en luchtverkeer. Zoals in de brief aan uw Kamer en in de beantwoording reeds aangegeven, blijft bovendien altijd toelevering van brandstof voor de elektriciteitscentrale in meer of mindere mate nodig.

Formeel is voldaan aan de voorhangprocedure zoals geformuleerd in artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016. Gelet hierop en op de urgentie van de bouw van brandstofopslagen betekent dit dat het kabinet kan overgaan tot oprichting van de beleidsdeelneming. Mijn voornemen is om vanaf 6 april 2021 over te gaan tot oprichting.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.