Van Nieuwenhuizen: Snel regeling voor drones op BES-eilanden

Den Haag – De huidige wetgeving in Caribisch Nederland laat het niet om drones in te zetten. Er mag alleen bemande vluchten worden uitgevoerd en het besluit Luchtverkeer BES biedt niet de mogelijkheid – al is het maar bij hoge uitzondering – ontheffing te verlenen.

Dat antwoordt minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Chris van Dam (CDA). Vorige week werd bekend dat de organisatie van het Eurovisie Songfestival moest afzien van het vertonen van een promotiefilmpje over Bonaire tijdens de live-uitzending van het evenement omdat het niet werd toegestaan met een cameradrone te filmen.

De teleurstelling op Bonaire was groot: een unieke kans om het eiland onder de aandacht te brengen van de verwachte 200 miljoen televisiekijkers was daarmee verkeken omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport geen toestemming wilde geven. De Kamerleden Kuiken en Van Dam vroegen de minister om opheldering.

Van Nieuwenhuizen laat weten dat zij het veilig vliegen met drones op Bonaire, Sint Eustatius en Saba op korte termijn mogelijk wil maken. Regelgeving is in de maak, maar uit haar antwoorden blijkt dat er nogal wat belemmeringen zijn uit oogpunt van vliegveiligheid en de dreigende verstoring van bijvoorbeeld de flamingokolonie op Bonaire.

Hieronder alle antwoorden van de minister

Vraag 1

Heeft u een verzoek ontvangen voor het gebruik van een drone voor het maken van een promotiefilm op Bonaire ten behoeve van het Eurovisiesongfestival? 1) Zo ja, van wie en wanneer?

Antwoord 1
Ja. De NOS en de droneoperator hebben de wens om te vliegen met een drone op Bonaire meegenomen in een aanvraag voor een exploitatievergunning voor de uitvoering van vluchten in Nederland.

Vraag 2

Deelt u de mening dat het van groot belang is om Bonaire weer op de toeristische kaart te zetten? Zo ja, in hoeverre zou een promotiefilm over Bonaire uitgezonden tijdens het Eurovisiesongfestival met een bereik van 200 miljoen kijkers daaraan kunnen bijdragen?

Antwoord 2
Ik deel de mening dat een promotiefilm over Bonaire tijdens het Eurovisiesongfestival een kans is om Bonaire in tijden van crisis te promoten.

Vraag 3

Indien u een dergelijk verzoek heeft ontvangen, klopt het dat u daarop negatief heeft gereageerd? Zo ja, wat zijn de overwegingen die ten grondslag liggen aan uw beslissing en welke belangenafweging heeft er plaatsgevonden?

Antwoord 3
In het besluit Luchtverkeer BES is bepaald dat de gezagvoerder zich aan boord van het luchtvaartuig bevindt. Er is op dit besluit geen mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing. Daarom is het vliegen met een drone in het luchtruim boven Bonaire niet toegestaan. Er zijn geen luchtverkeersregels om het veilig vliegen met drones te regelen.

De NOS kan op een conventionele manier beelden maken van het eiland. Ook andere dronevluchten worden pas toegestaan als er voldoende juridische basis is om de veiligheid te garanderen.

Het vliegen met drones op Bonaire wil ik spoedig op een veilige manier mogelijk maken. Daarvoor werk ik samen met experts uit de zes Caribische eilanden aan regelgeving voor drones. Via workshops is een eerste inventarisatie gedaan naar de behoeften ten aanzien van de regelgeving voor de eilanden.

Bij het maken van de regelgeving wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van Bonaire. Het overgrote deel van Bonaire ligt in de Controle Zone van de internationale luchthaven. Het vliegen met drones in de Controle Zone brengt hoge risico’s met zich mee en vraagt om goede regels om de veiligheid van met name de inkomende bemande luchtvaart te garanderen.

Daarnaast heeft Bonaire een groot natuurgebied met een bijzondere vogelpopulatie. De regels gaan ervoor zorgen dat bijzondere gebieden/vogels beschermd zijn tegen overlast door bijvoorbeeld het dronegebruik boven het gebied alleen te accepteren in periodes waarin dat kan (buiten het broedseizoen) voor bijvoorbeeld specifiek vogeltellingen. Bovendien is het voor de zes eilanden wenselijk om geharmoniseerde regelgeving te hebben, omdat o.a. de eilanden veelal met cruiseschepen dezelfde groepen toeristen krijgen, die zich dan aan dezelfde regels moeten houden, er één opleidingstraject/registratiesysteem kan worden opgezet voor dronevliegers en de handhavers, en de geografie veel overeenkomsten kent, qua kleinschaligheid, natuurgebieden en aanverwante risico’s.

De experts houden momenteel een informele consultatie bij de stakeholders op hun eiland. Vervolgens zal het voorstel in regelgeving worden omgezet. Als alles naar verwachting verloopt start na de zomer de formele consultatie. Parallel wordt ook een AMvB aangepast.

Vraag 4

Is het juist dat u heeft voorgesteld om dan maar met een helikopter over Bonaire te vliegen in plaats van met een minder belastende drone? Zo ja, welke belangenafweging heeft er plaatsgevonden? Heeft u daarin rekening gehouden met het feit dat Bonaire een natuurgebied is?

Antwoord 4
Vanwege het verbod voor het vliegen van drones in de wetgeving heeft de ILT aan de NOS en de droneoperator de suggestie gedaan om een alternatief te zoeken zoals het gebruik van een helikopter, klein vliegtuig of het filmen op enige andere manier.

Vraag 5

Bent u bereid om voor de inzet van een drone voor het maken van eenmalige opnamen ter promotie van Bonaire in dit bijzondere geval een uitzondering te maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5
Zie antwoord op vraag 3. Een ontheffing is niet mogelijk.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.