Minister: Containerhaven Bonaire nog niet meer dan houtskoolschets

Den Haag – Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen maakt zich vooralsnog geen zorgen over het plan van het Bestuurscollege van Bonaire om een nieuwe containerhaven te ontwikkelen.

In reactie op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) benadrukt de bewindsvrouw dat er nog wordt gewerkt aan een ‘houtskoolschets’ om tot een “idee van een raming van de gemoeide kosten te kunnen komen” en dat nog geen opdracht is gegeven voor een planstudie.

Stinapa

“Het besluit of er daadwerkelijk, en zo ja waar, een nieuwe vrachthaven(locatie) dient te komen is aan het Bestuurscollege van Bonaire. De aanvaardbaarheid van nieuwe zeehaveninfrastructuur dient het Bestuurscollege van Bonaire te zijner tijd in de MER-procedure te beoordelen. In dat kader zal contact worden opgenomen met de beheerder van het onderwaterpark Stinapa (Stichting Nationale Parken) en andere milieuorganisaties en belangengroepen, waaronder Conserve Bonaire”, aldus de minister.

Over de betrokkenheid van IenW zegt Van Nieuwenhuizen: “Gezien de mogelijke voordelen – zoals veiligere en vlottere scheepsafwikkeling en veilige verkeersafwikkeling van het verkeer van vrachtauto’s en passagiers van cruiseschepen- van een nieuwe vrachthavenlocatie is in het (in januari 2020 getekende; red)  Samenwerkingsconvenant Zeehavens Bonaire afgesproken nader onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een nieuwe vrachthaven(locatie).”

Weloverwogen

“Het betreft het verplaatsen van alle vracht voor Bonaire van de huidige locatie in het centrum van Kralendijk naar elders. Op basis van voornoemd convenant assisteert mijn ministerie het Bestuurscollege van Bonaire om met zo volledig mogelijke informatie en middels de geëigende procedures tot een weloverwogen besluit te komen. Hierbij zal bijvoorbeeld ook worden gekeken of een nieuwe vrachthavenlocatie duurzamer kan worden ingericht dan de huidige havenlocatie.”

“Op basis van een verkenningsonderzoek, zo vervolgt de bewindsvrouw, “heeft het Bestuurscollege van Bonaire in 2017 besloten dat vooralsnog het her te ontwikkelen industrieterrein nabij Hato de voorkeur geniet mede omdat de bestemming van dit gebied bedrijfsterrein is en er nu onder andere een tankterminal voor brandstoffen en een steiger voor het lossen van tankschepen is gevestigd, maar dat nader onderzoek nodig is.”

Natuurplan

Van Nieuwenhuizen verwijst voorts naar het vorig jaar door de Kamer vastgestelde Natuur en milieubeleidsplan Caribisch Nederland met daarin een aantal strategische doelen waaronder het realiseren van een duurzame kustontwikkeling. “De bescherming van de koraalriffen in Caribisch Nederland is van groot belang en vergt een integrale aanpak van belangrijke drukfactoren zoals het lozen van afvalwater, beheersen van erosie en effectieve afvalbeheerprogramma’s.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.