ChristenUnie: Extra aandacht voor kwetsbare gezinnen Caribisch deel Koninkrijk

Veenendaal – De ChristenUnie wil dat er vanuit Nederland extra aandacht wordt besteed en expertise gedeeld met betrekking tot kwetsbare gezinssituaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het gaat daarbij onder meer om huiselijk geweld, (seksueel) misbruik en andere bedreigingen voor de ontwikkeling van kinderen.

Een amendement om dat aan het verkiezingsprogramma ‘Kiezen voor wat écht telt’ toe te voegen, werd vandaag tijdens een digitaal partijcongres door de leden aangenomen. “De verslechterde economie en armoede heeft ook een grote impact op de thuissituaties. Kinderen en vrouwen komen hierdoor in kwetsbare situaties terecht en Nederland kan zich inzetten om expertise te delen op het gebied van jeugdzorg, kinderbescherming, huiselijk geweld, opvang en hoe in het algemeen om te gaan met veiligheid binnen het gezin”, aldus de toelichting van de indieners. Het landelijk bestuur gaf het amendement een positief advies mee: “Het is een waardevolle aanvulling op de voorstellen die de verkiezingsprogrammacommissie heeft gedaan.”

Vrijwilligerswerk

Een tweede amendement werd – met een positief advies van het bestuur – eveneens aangenomen. Daardoor is aan de passages over Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegevoegd dat de rijksoverheid moet investeren in coöperaties en vrijwilligerswerk: “We stimuleren de mogelijkheden rond coöperaties en gaan extra inzetten op ondersteuning van inwoners die zich willen inzetten op het gebied van duurzaamheid, het opzetten van vrijwilligerswerk organisaties en ondersteunen van mantelzorgers.”


“Het is belangrijk dat alle inwoners in Caribisch Nederland kunnen meedoen. Vaak hebben inwoners met goede ideeën ondersteuning nodig om hun ideeën uit te werken. Dit varieert van bijvoorbeeld buurtprojecten op het gebied van duurzaamheid, het opzetten van vrijwilligers organisaties of het ondersteunen van informele zorgverleners”, zo voerden de indieners met succes aan.

Volwaardig

Ook het derde en laatste amendement over het Cariben-hoofdstuk kreeg de zegen van het congres. Een aantal leden vond dat er geen recht wordt gedaan aan de eilanden door ze in het concept-verkiezingsprogramma onder de vlag ‘Internationaal werken aan vrede, gerechtigheid en menselijke waardigheid’ onder te brengen:

“Ten onrechte wordt het beeld geschetst dat het Caribisch deel van het Koninkrijk niet volwaardig deel uitmaakt van onze samenleving terwijl Bonaire, Sint Eustatius en Saba de status hebben van bijzondere gemeenten.” Het congres stemde er mee in het Caribisch deel van het Koninkrijk een eigen plek te geven in het verkiezingsprogramma.

Kiezen voor wat écht telt – Caribisch deel van het Koninkrijk

Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Het zijn heftige jaren voor het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Na de verwoestende orkaan Irma en de crisis in Venezuela, volgde de coronacrisis. In de prachtige landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn de problemen helaas groot.

De al bestaande problemen van armoede, hoge werkloosheid, financiële tekorten en criminaliteit zijn nog meer voelbaar en zichtbaar geworden. Toerisme is de belangrijkste bron van inkomsten en economische activiteit, en juist dat is grotendeels weggevallen. Wederzijdse verbondenheid in het Koninkrijk betekent dat landen elkaar bijstaan, met respect voor de eigen taal, cultuur en tradities, en blijven investeren in wederzijds vertrouwen en invoelingsvermogen.

De koloniale band en het slavernijverleden laten tot op de dag van vandaag hun pijnlijke sporen na. Dat moet erkend worden en een plek houden in het onderlinge gesprek. Het waken over de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur blijven zaken die het Koninkrijk aangaan.

• Ruimhartige ondersteuning landen. Aruba, Curaçao en Sint Maarten krijgen tijdens de coronacrisis onvoorwaardelijke voedselhulp en medische ondersteuning. Daarnaast wordt met een lange termijnagenda gewerkt aan herstel van de werkgelegenheid, de economie en een duurzame financiële overheidshuishouding. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed en expertise gedeeld met betrekking tot kwetsbare gezinssituaties, waarbij mogelijk sprake is van huiselijk geweld, (seksueel) misbruik en andere bedreigingen voor de ontwikkeling van kinderen.

• Strijd tegen zware criminaliteit en ondermijning. De versterking van de rechtshandhaving wordt voortgezet, het Europees deel en het Caribisch deel van het Koninkrijk werken hierbij nauw samen. Zware criminaliteit en drugs-, mensenhandel- en gokmaffiapraktijken worden aangepakt. Daarbij wordt de continuïteit van ervaring en kennis in de landen gewaarborgd. Dus niet te snelle personele wisselingen van uitgezonden functionarissen uit Nederland.

• Stimuleren ondernemerschap lokale bevolking. We willen minder lokale belemmeringen om een eigen bedrijf te starten. Hiervoor wordt de expertise van internationale organisaties binnen de regio benut.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten: ‘openbare lichamen’. Zij heten Caribisch Nederland. Samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen zij het Caribisch deel van het Koninkrijk. De omstandigheden van de bevolking op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn verschillend, maar de leefomstandigheden, het vertrouwen en de perspectieven van de bevolking zijn nog niet overal en voor iedereen voldoende verbeterd. De kosten van levensonderhoud zijn hoog en het sociaal minimum is nog steeds niet passend.

De ChristenUnie zet zich in voor een warme band met Caribisch Nederland: vanuit verbondenheid en met een dienende houding. De ChristenUnie wil duurzame verbetering met oog voor de eigenheid en cultuur van de BES-eilanden. De basis is gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.

• Bestrijding armoede. Sociale voorzieningen op de BES-eilanden worden op peil gebracht. De focus ligt op verbetering van de situatie voor kinderen en voor ouderen.

• Sociaal minimum. De minimumnormen voor sociale zekerheid worden vastgesteld en aangehouden als sociaal minimum, zodat de eerste levensbehoeften kunnen worden betaald.

• Ondersteuning alleenstaande moeders. Veel kinderen groeien op in armoede en worden geconfronteerd met huiselijk geweld. De zorg is gebrekkig en voor gehandicapte kinderen bestaan geen voorzieningen. De ondersteuning van alleenstaande moeders en de uitkeringen worden op het juiste niveau gebracht.

• Inzet op leefstijlpreventie en sport. Op de eilanden is het niet altijd eenvoudig gezond te eten of te bewegen. De afgelopen jaren is extra geïnvesteerd in een gezonde leefstijl zoals gezonde schoollunches en sportfaciliteiten, deze activiteiten gaan de komende jaren door.

• Investeren in onderwijs. Investeren in onderwijs is onverminderd nodig om kinderen een toekomstperspectief te bieden en de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Het onderwijs moet zo worden ingericht dat de jongeren zijn toegerust om de overstap te maken naar universiteiten in de omliggende landen, zoals de VS of Nederland.

Investeren in coöperaties en vrijwilligerswerk. We stimuleren de mogelijkheden rond coöperaties en gaan extra inzetten op ondersteuning van inwoners die zich willen inzetten op het gebied van duurzaamheid, het opzetten van vrijwilligerswerk organisaties en ondersteunen van mantelzorgers.

• Aanmoedigen terugkeer goed opgeleide jongeren. Om een duurzame toekomst voor de eilanden te realiseren, is een nieuwe generatie nodig van goed opgeleide eilanders die het eiland besturen. Veel jonge eilanders vertrekken naar het buitenland voor vervolgopleidingen en keren niet terug, een ‘brain drain’ voor

de eilanden. Genoeg banen, groeimogelijkheid en de afschaffing van het leenstelsel maken terugkeer meer aantrekkelijk.

Slavernij

Elders in het verkiezingsprogramma pleit de ChristenUnie er voor naast het Nederlands, Fries en de Gebarentaal “de overige talen in het Koninkrijk Papiaments en Engels recht te doen door deze grondwettelijk te verankeren. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de slavernij: “De schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis moeten worden erkend en een zichtbare plek in onze samenleving krijgen. Excuses voor de geschiedenis van slavernij in Nederland zijn een eerste stap bij de heling van maatschappelijke wonden; onze samenleving moet het gesprek over het slavernij en de gevolgen voor huidige generaties blijven voeren.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.