Nederland verlengt humanitaire steun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Den Haag – De ministerraad heeft vandaag op voorstel van staatssecretaris Knops (BZK) besloten de humanitaire steun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten te verlengen. De Nederlandse regering trekt daar 14,9 miljoen euro voor uit. Met dat bedrag kan tot april voedselhulp worden gefinancierd.

“In de afgelopen maanden heb ik op Aruba, Curaçao en Sint Maarten een bezoek gebracht aan het Rode Kruis. Ik heb gesproken met inwoners binnen ons Koninkrijk die dagelijks de hulp van deze organisatie nodig hebben om rond te komen. Het kabinet heeft altijd aangegeven juist deze meest kwetsbare mensen in de drie landen niet aan hun lot over te laten”, aldus Knops.

Verlenging

Op Curaçao is op dit moment ongeveer 15% van de bevolking afhankelijk van voedselhulp die door Nederland mogelijk wordt gemaakt en op Aruba en Sint Maarten ongeveer 20%. Er wordt op dit moment vanuit gegaan dat het aantal hulpbehoevenden sowieso tot de zomer gelijk blijft. Met deze € 14,9 miljoen is humanitaire hulp voor de drie landen ten minste tot april gegarandeerd. In maart beslist het kabinet over verdere verlenging.

De besteding van de Nederlandse gift wordt gecoördineerd door het Rode Kruis. De komende maanden wordt met de landen toegewerkt naar een overgang van het voedselhulpprogramma, waarbij de verantwoordelijkheid verschuift van het Rode Kruis naar de lokale overheid.

Hieronder de brief die staatssecretaris Knops naar de Kamer heeft gestuurd:

De inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben sinds COVID-19 en het weggevallen toerisme te maken met grote uitdagingen. De armoedeproblematiek is op de eilanden sterk toegenomen. 15 tot 20% van de bevolking is op dit moment afhankelijk van voedselhulp die door Nederland mogelijk wordt gemaakt.

Het uitgangspunt van het kabinet is steeds geweest dat Nederland de meest kwetsbare mensen niet aan hun lot overlaat. Om die reden is er sinds mei 2020 financiering beschikbaar gesteld voor voedselhulp: € 16,5 mln. voor de periode mei tot half september 2020  en € 25,2 mln. voor de periode half september tot december 2020 . Deze financiering blijkt voor Aruba en Sint Maarten toereikend te zijn tot februari 2021 en voor Curaçao tot april 2021. Het Rode Kruis coördineert het voedselhulpprogramma, waarmee inmiddels vele mensen geholpen worden.

Het is van groot belang dat het voedselhulpprogramma ook de komende periode wordt voorgezet. Het kabinet heeft daarom besloten € 14,9 mln. beschikbaar te stellen om het voedselhulpprogramma op Aruba en Sint Maarten voort te zetten tot en met april 2021. In de komende maanden wordt toegewerkt naar een transitie van de voedselhulp naar een meer langdurige inbedding van het programma bij de lokale overheden. Dit proces start op Curaçao met een streefdatum van 1 april. Aruba en Sint Maarten volgen later. In maart besluit het kabinet over het vervolg van de voedselhulp op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Uw Kamer wordt daar op dat moment over geïnformeerd.

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitstel van uitvoering van deze spoedeisende maatregel die in het belang van het Rijk is, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregel starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

Met de afspraken uit de gesloten akkoorden met Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt tegelijkertijd gewerkt aan een sterkere economie, zodat minder mensen afhankelijk worden van voedselhulp en in eigen inkomen kunnen voorzien. Het verwacht effect daarvan is nu nog niet goed te overzien. Ook bij de transitie naar lokale overheden en de afspraken uit de akkoorden blijft het eerdergenoemde uitgangspunt voorop staan: wij laten de meest kwetsbare mensen niet aan hun lot over.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.